Úradná tabuľa

 • 4.11.
  2014

  Zámer previesť majetok mesta Nemšová - formou odpredaja - ul. Moravská

  zvesené: 04.11.2014
 • 31.10.
  2014

  Návrh VZN o miestnych daniach

 • 31.10.
  2014

  Výzva na doplnenie žiadosti a ROZHODNUTIE o prerušení stavebného konania - Martin Červený

 • 31.10.
  2014

  ROZHODNUTIE o zastavení územného konania - Martin Červený a manž.

 • 23.10.
  2014

  OZNÁMENIE o začatí územného konania - Bc. Anton Andel

 • 14.10.
  2014

  Zámer prenechať majetok mesta Nemšová do nájmu - Dom služieb č. 167 na ul. SNP

 • 8.10.
  2014

  Zámer - prenechať majetok mesta Nemšová do nájmu

 • 7.10.
  2014

  OZNÁMENIE o strategickom dokumente - Zmeny a doplnky č. 1/2014 - ÚP obce Borčice

 • 25.9.
  2014

  Prerušenie distribúcie elektrickej energie

 • 25.9.
  2014

  ROZHODNUTIE - o umiestnení stavby - ,,Rozšírenie cintorína Nemšová - m. č. Kľúčové"

 • 19.9.
  2014

  Upovedomenie o podanom odvolaní voči rozhodnutiu o odstránení stavby vydanom Mestom Nemšová dňa 6.6.2014 pod číslom OV/415/14/DL-004 a výzva na vyjadrenie sa účastníkov konania

 • 19.9.
  2014

  ROZHODNUTIE o prerušení konania o dodatočnom povolení stavby

 • 26.8.
  2014

  Návrh VZN č. .... o zmene a doplnení VZN č. 7/2011 mesta Nemšová o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klu

 • 26.8.
  2014

  STAVEBNÉ POVOLENIE - Ján Forgáč - Prestavba a prístavba rodinného domu

 • 26.8.
  2014

  STAVEBNÉ POVOLENIE - Nadstavba rodinného domu - Evaldas Krivičius

 • 26.8.
  2014

  ROZHODNUTIE o umiestnení stavby - VETROPACK Nemšová - Sklady paliet a hotových výrobkov

 • 20.8.
  2014

  Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - Nebytový priestor č. 2 - Dom služieb

 • 15.8.
  2014

  Oznámenie o dočasnej zmene organizácie dopravy na ul. Slovenskej armády

 • 11.8.
  2014

  Zverejnenie počtu obyvateľov mesta Nemšová

 • 8.8.
  2014

  Oznam o voľnom pracovnom mieste - Materská škola, Odbojárov 188/ 8A, Nemšová