Úradná tabuľa

Zverejnené Názov Zvesené
15.05.2020 Oboznámenie verejnosti o hodnotení a návrhu strategického dokumentu: Plán udržateľnej mobilitiy TSK
13.05.2020 Stavebné povolenie - prestavba a prístavba RD - zmena dokončenej stavby - A.Vilášková a M.Machara 29.05.2020
06.05.2020 Rozhodnutie - novostavba polyfunkčného objektu bytového domu a spevnených plôch-AB&B, s.ro. 22.05.2020
22.04.2020 Dodatočné povolenie líniovej vodnej stavby ,,Zásobovanie vodou, záhradkárska osada Nemšová-Bočky" - OZ záhradkárov záhradkárskej osady Nemšová-Bočky 08.05.2020
20.04.2020 Ministerstvo životného prostredia - Úradný záznam - Verejná vyhláška 08.05.2020
16.04.2020 Rozhodnutie o zastavení konania - Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV - RVSVV, s.r.o. 02.05.2020
15.04.2020 Územné rozhodnutie na líniovú stavbu - prekládka VNV - REALLINE, s.r.o. 01.05.2020
03.04.2020 Upovedomenie o podanej pripomienke účastníka konania - Rekonštrukcia plynovodov Nemšová - 1.SC 30.04.2020
03.04.2020 Oboznámenie s podkladmi pre rozhodnutie - rekonštrukcia plynovodov Nemšová - 1.SC 19.04.2020
03.04.2020 Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov-Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne 09.04.2020
02.04.2020 Oznámenie o obdržaní nových podkladov k návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby s možnosťou sa s nimi oboznámiť 18.04.2020
31.03.2020 Oznámenie o začatí konania zmeny dokončenej stavby a upustenie od ústneho konania - Adriana Vilášková a Miloš Machara - prístavba a prestavba RD 16.04.2020
27.03.2020 Informácia o skončení vyvlastňovacieho konania - Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK 12.04.2020
25.03.2020 Oznámenie o začatí vodoprávneho konania o povolení dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku - Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová 10.04.2020
25.03.2020 Oznámenie o začatí vodoprávneho konania o povolení dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku - Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová
25.03.2020 Rozhodnutie - prerušenie konania - Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová - RVSVV, s.r.o. 10.04.2020
17.03.2020 Oznámenie o začatí vodoprávneho konania, nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania vo veci povolenia dodatočného povolenia a užívania líniovej vodnej stavby 02.04.2020
17.03.2020 Zastavenie konania o vydanie povolenia na užívanie líniovej vodnej stavby - žiadosť o súhlas so späťvzatím návrhu 02.04.2020
12.03.2020 Rozhodnutie o prerušení konania a výzvy na doplnenie žiadosti - ,,Cyklotrasa Nemšová, úsek Ľuborča - Trenčianska Závada" 28.03.2020
11.03.2020 Oznámenie o doručení písomnosti - Vladimír Švítel 12.04.2020