Úradná tabuľa

Zverejnené Názov Zvesené
20.04.2018 Zverejnenie zámeru priameho predaja - pozemky
20.04.2018 Zverejnenie výsledkov OVS-Prenájom časti nebytového priestoru v budove zdravotníckeho zariadenia č. 188 v Nemšovej
20.04.2018 Zverejnenie výsledkov OVS-Prenájom časti nebytového priestoru v budove zdravotníckeho zariadenia č. 189 v Nemšovej
17.04.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania-Západoslovenská distribučná, a.s.
17.04.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania - Andrej Belko-Zmena dokončenej stavby-Rodinný dom
17.04.2018 Oznámenie o začatí DPS-prístrešok na sedenie a oplotenie pozemku-Zuzana Balážová
17.04.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania-Terénne úpravy pozemkov 1870 a 1987-Zuzana Balážová
17.04.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania - SPP Distribúcia,a.s.-Rekonštrukcia plynovodov
13.04.2018 Návrh VZN - Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Nemšová
13.04.2018 Zámer previesť majetok mesta Nemšová - odpredaj pozemkov v k. ú. Kľúčové
13.04.2018 Zámer previesť majetok mesta Nemšová - odpredaj pozemkov v k. ú. Nemšová
09.04.2018 Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2018 - Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne
06.04.2018 Rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením - M. Milo a manž. 21.04.2018
06.04.2018 Upovedomenie o podaných odvolaniach voči rozhodnutiu o nariadení odstránenia zmien stavby -J.Kiačik a manž. 22.04.2018
28.03.2018 Oznámenie o začatí konania o DPS - zobytnenie povalových priestorov - E. Čorňáková 14.04.2018
28.03.2018 Obchodná verejná súťaž - „Prenájom nehnuteľnosti –nebytový priestor v areáli Letného kúpaliska“ 21.04.2018
26.03.2018 Oprava chyby v písaní rozhodnutia č. OV/140/2018/447/DL zo dňa 28.02.2018. 11.04.2018
21.03.2018 OZNÁMENIE o začatí konania o DPS - rekreačná chata - Jozef Begáň 06.04.2018
20.03.2018 OZNÁMENIE o začatí konania o dodatočnom povolení a kolaudácii stavby-Anna Blašková 05.04.2018
20.03.2018 OZNÁMENIE o začatí konania o dodatočnom povolení a upustenie od ústneho konania-Zuzana Bahnová 05.04.2018