Úradná tabuľa

Zverejnené Názov Zvesené
07.08.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania - Rodinný dom - Ladislav Kojda
05.08.2020 Rozhodnutie o prerušení konania - ALEX N - Novostavba dvoch bytových domov v Nemšovej
05.08.2020 Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku mesta Nemšová
17.07.2020 Rozhodnutie vo veci dočasného užívania líniovej vodnej stavby - ,,Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová 02.08.2020
03.07.2020 Oznámenie o doručení písomnosti - Maroš Breznický 04.08.2020
03.07.2020 Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu-Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácii pre územie TSK na roky 2021 - 2027 18.07.2020
30.06.2020 VZN č. 1/2020 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová 16.07.2020
29.06.2020 Oznámenie o doručení písomnosti - Martin Mahanský 30.07.2020
17.06.2020 Oznámenie o doručení písomnosti - Maroš Breznický 18.07.2020
17.06.2020 Oznámenie o doručení písomnosti - Peter Navrátil 18.07.2020
16.06.2020 Výberové konanie na miesto – referent životného prostredia, kultúry, školstva a športu na Mestskom úrade v Nemšovej 27.06.2020
10.06.2020 Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - futbalové kluby 26.06.2020
10.06.2020 Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - NTS 26.06.2020
09.06.2020 Záverečný účet mesta Nemšová a hodnotiaca správa za rok 2019 26.06.2020
09.06.2020 Návrh VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová 24.06.2020
09.06.2020 Zámer previesť majetok mesta Nemšová - Západoslovenská distribučná, a.s. 26.06.2020
09.06.2020 Zámer výpožičky majetku mesta Nemšová - OZ Peregrín 26.06.2020
03.06.2020 KRHaZZ v Trenčíne - Ochrana úrody pred požiarmi - upozornenie 24.06.2020
02.06.2020 Rozhodnutie - ,,Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová" na dobu skúšobnej prevádzky 18.06.2020
02.06.2020 Stavebné povolenie - Rekonštrukcia plynovodov Nemšová - 1. SC - SPP - distribúcia, a.s. 18.06.2020