Úradná tabuľa

Zverejnené Názov Zvesené
02.12.2020 Obchodná verejná súťaž - Prenájom nehnuteľnosti - nebytový priestor v KD v Trenčianskej Závade
01.12.2020 Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny stavby pred dokončením - Dalibor Janega
01.12.2020 Stavebné povolenie - rodinný dom - Ladislav Kojda
30.11.2020 Návrh VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová
30.11.2020 Návrh programového rozpočtu na roky 2021 - 2023
30.11.2020 Návrh VZN o doplnení a zmene VZN č.10/2015 o miestnych daniach v znení VZN č. 6/2018 a VZN č. 4/2019
30.11.2020 Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Nemšová
30.11.2020 Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nemšová
30.11.2020 Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - Catering servis s.r.o.
27.11.2020 Zámer odpredať majetok mesta - Rutiba s.r.o.
27.11.2020 Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - KNŠ Nemšová/Horné Srnie
27.11.2020 Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - PP-TEN s.r.o.
26.11.2020 Oznámenie o začatí správneho konania - výrub - Pavlina Chlebanová 03.12.2020
23.11.2020 Západoslovenská distribučná a.s.- výzva na odstránenie a okliesnenie stromov
20.11.2020 Okresný úrad Trenčín - rozhodnutie - povolenie líniovej vodnej stavby IBV Pod horou
13.11.2020 Oznámenie o začatí spojeného stavebného konania s územným - Pavol Korienek - garáž s prístreškom 29.11.2020
11.11.2020 Upovedomenie o začatí správneho konania - výrub - Mária Záhorcová 19.11.2020
10.11.2020 Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - Fehers, s.r.o. 27.11.2020
10.11.2020 Zámer odpredať majetok mesta - Radomír Koníček 27.11.2020
10.11.2020 Zámer odpredať majetok mesta - Západoslovenská distribučná, a.s. 27.11.2020