Úradná tabuľa

Zverejnené Názov Zvesené
30.09.2022 Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania a výzva na vyjadrenie
30.09.2022 Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania a výzva na vyjadrenie
28.09.2022 Žiadosť o zverejnenie ponuky na predaj - ponuka majetku na predaj v katastrálnom území Ľuborča
27.09.2022 Verejná vyhláška - OZNÁMENIE o oboznámení s podkladmi rozhodnutia "Parkovisko MK Sklárska"
22.09.2022 VEREJNÁ VYHLÁŠKA - UPOVEDOMENIE O PODANOM ODVOLANÍ "Parkovisko MK Sklárska"
21.09.2022 Správne konanie - VÝRUB
21.09.2022 Správne konanie - VÝRUB
19.09.2022 Správne konanie - VÝRUB
14.09.2022 ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby primátora mesta Nemšová
14.09.2022 ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Nemšovej
14.09.2022 Verejná vyhláška - O Z N Á M E N I E o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania -,,ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA ČASŤ ĽUBORČA PARCELA č. 1877“.
14.09.2022 Verejná vyhláška - O Z N Á M E N I E o začatí územného konania a upustenie od ústneho konania - ,,Prípojka NN pre parc. č. 3832/1, KÚ Nemšová, okres Trenčín“
07.09.2022 ZÁMER zameniť majetok mesta Nemšová - na ulici Janka Palu
07.09.2022 NÁVRH VZN MESTA NEMŠOVÁ č. ... / 2022 o doplnení a zmene Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia
07.09.2022 NÁVRH - PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA NEMŠOVÁ NA 2. POLROK 2022
19.08.2022 ROZHODNUTIE - Výzva na doplnenie návrhu a prerušenie konania "Parkovisko MK Sklárska"
17.08.2022 OZNÁMENIE - začatie územného konania "Parkovisko MK Sklárska" - oprava chyby v oznámení
17.08.2022 OZNÁMENIE - začatie územného konania "Parkovisko MK Sklárska" - oprava chyby v oznámení
10.08.2022 Oznámenie - Začatie územného konania a nariadenie ústneho pojednávania "CYKLOTRASA NEMŠOVÁ - LOKALITA ŠIDLIKOVÉ, SO 203 LÁVKA CEZ VLÁRU"
20.07.2022 Začatie správneho konania- výrub Železnice SR