Úradná tabuľa

Zverejnené Názov Zvesené
19.10.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania - Západoslovenská distribučná, a.s. - rozšírenie distribučného rozvodu, k. ú. Ľuborča
15.10.2020 Stavebné povolenie - stavebné úpravy a prístavba domu - Petra Koníková
13.10.2020 Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Nemšová
12.10.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 kusu dreviny Lipa malolistá – Tilia cordata rastúcej na parcele číslo C-KN 351 v kat. území Nemšová z dôvodu ohrozenia života a majetku žiadateľa a suseda 20.10.2020
07.10.2020 Modernizácia linky na úpravu črepov spoločnosťou VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o.,
28.09.2020 Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby optickej siete - INS_FTTH_TN_Trenčín_Nemšová_4 14.10.2020
28.09.2020 Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby optickej siete - INS_FTTH_TN_Trenčín_Nemšová_3 14.10.2020
28.09.2020 Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby optickej siete - INS_FTTH_TN_Trenčín_Nemšová_2 14.10.2020
28.09.2020 Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby optickej siete - INS_FTTH_TN_Trenčín_Nemšová_1 14.10.2020
28.09.2020 VZN č. 2/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nemšová 12.10.2020
22.09.2020 Rozhodnutie - Rozšírenie distribučného rozvodu NNK - SO101 Distribučný rozvod NN - Jakub Hurák 08.10.2020
11.09.2020 Oznámenie o začatí územného konania - MG DEVELOPMENT ALFA, s.r.o. - Retail park Nemšová
10.09.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania - Kľúčové - IBV Pod horou 26.09.2020
10.09.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania - stavebné úpravy a prístavba RD - Petra Koníková 26.09.2020
08.09.2020 Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nemšová 25.09.2020
08.09.2020 Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - pozemky v areáli ČOV Nemšová
04.09.2020 Oznámenie o začatí stavebných prác - Moravská ulica 25.09.2020
21.08.2020 Oznámenie o začatí územného konania - Slovak Telekom, a.s. - Nemšová 4 07.09.2020
21.08.2020 Oznámenie o začatí územného konania - Slovak Telekom, a.s. - Nemšová 3 07.09.2020
21.08.2020 Oznámenie o začatí územného konania - Slovak Telekom, a.s. - Nemšová 2 07.09.2020