Úradná tabuľa

Zverejnené Názov Zvesené
01.12.2021 Stavebné povolenie - Výmena okenných a dverných výplní - DRAZIL s.r.o.
01.12.2021 Stavebné povolenie - záhradný domček - Korienek Juraj
01.12.2021 Stavebné povolenie - Západoslovenská distribučná, a.s.
30.11.2021 Návrh programového rozpočtu Mesta Nemšová na rok 2022 a výhľad na roky 2023 –2024
30.11.2021 Návrh VZN o doplnení a zmene Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nemšová
30.11.2021 Zámer previesť majetok mesta Nemšová - ZATIENIME s. r. o.
30.11.2021 Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - RozmaTech spol. s r. o.
30.11.2021 Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - PD Vlára Nemšová
30.11.2021 Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - MUDr. Monika Cáková
30.11.2021 Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - Klub netradičných športov Nemšová/Horné Srnie
30.11.2021 Návrh VZN o doplnení a zmene VZN č.10/2015 o miestnych daniach v znení VZN č. 6/2018, VZN č. 4/2019 a VZN č. 6/2020
30.11.2021 Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia - Rekonštrukcia MK Sládkovičova
29.11.2021 Zverejnenie výsledkov OVS - ,,Predaj pozemkov - IBV Pod horou Kľúčové“
12.11.2021 Zverejnenie výsledkov OVS - ,,Prenájom lekárne v Nemšovej" 30.11.2021
05.11.2021 Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia - SDP "Kremeň", s.r.o. 21.11.2021
05.11.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania - Drazil s.r.o. 21.11.2021
05.11.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania - záhradný domček - Korienek 21.11.2021
03.11.2021 Návrh VZN č. ..../2021 o udržiavaní čistoty a o ochrane verejnej zelene na území mesta Nemšová 13.11.2021
03.11.2021 Návrh VZN o doplnení a zmene VZN č. 8/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia
03.11.2021 Začiatok správneho konania - výrub Slovenská pošta 14.11.2021