Úradná tabuľa

Zverejnené Názov Zvesené
16.03.2018 „Dobývací priestor Dubnica nad Váhom – pokračovanie v banskej činnosti ( ťažba štrkopieskov)“ - oznámenie o doručení zámeru ( zmene navrhovanej činnosti) navrhovateľa Slovenské štrkopiesky, s.r.o. Veľký Slavkov
15.03.2018 OZNÁMENIE o začatí konania o povolení zmeny stavby pred jej dokončením - P. Pavlačka a manž. - Rekreačný dom
15.03.2018 OZNÁMENIE o začatí konania o dodatočnom povolení stavby - Kateřina Gazdíková - Rodinný dom
13.03.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania - Ing. Radoslav Krchnávek - prístup na pozemok
09.03.2018 Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku mesta Nemšová - pozemok Moravská
09.03.2018 UPOVEDOMENIE - predĺženie lehoty na doplnenie žiadosti a doby prerušenia konania o DPS-Peter Rafaj a manž.
07.03.2018 ROZHODNUTIE o umiestnení stavby-Novostavba dvoch bytových domov v Nemšovej-Vlárska III.-ALEX N,s.r.o.
07.03.2018 OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - „Prenájom časti nebytového priestoru v budove zdravotníckeho zariadenia č. 188 v Nemšovej“
07.03.2018 OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - „Prenájom časti nebytového priestoru v budove zdravotníckeho zariadenia č. 189 v Nemšovej“
07.03.2018 OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN – PREPOJENIE ULÍC OPATOVSKÁ - ARMÁDNA 15.03.2018
02.03.2018 VZN č. 2/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky prípevkov príspevkov pre škoôy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová
01.03.2018 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nemšová č. 1 /2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Nemšová 16.03.2018
01.03.2018 OZNÁMENIE o začatí konania o povolení zmeny stavby pred jej dokončením - Miroslav Milo - Rodinný dom 16.03.2018
28.02.2018 OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN – JÁN GURÍN, JOZEFA HANKU 1106/8, 914 41 NEMŠOVÁ 08.03.2018
28.02.2018 Rozhodnutie - odstránenie nepovolených zmien stavby - J. Kiačik a manželka 16.03.2018
27.02.2018 OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN – MILAN MAZANOVSKÝ, PAVLA KYRMEZERA 12, 914 41 NEMŠOVÁ 07.03.2018
20.02.2018 OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN – VNÚTROBLOK VÝCHODNÁ ULICA, TRENČÍN - JUH 28.02.2018
19.02.2018 Dodatočné povolenie zmeny dokončenej stavby - Z. Blažejová 07.03.2018
15.02.2018 OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN – NOVÉ PARKOVACIE MIESTA – VÝCHODNÁ ULICA PRED BD Č.2237/28-29 A BD Č.2237/22-23 23.02.2018
13.02.2018 Prerušenie distribúcie elektriny dňa 26.02.2018 - OZNAM 27.02.2018