Úradná tabuľa

Zverejnené Názov Zvesené
02.08.2021 Stavebné povolenie - rekreačná chata - Baláž
29.07.2021 Oznámenie o začatí konania - Štefaničák
29.07.2021 Stavebné povolenie - stavebné úpravy a prístavba domu - Féher
23.07.2021 Začiatok správneho konania – výrub Vetropack 29.07.2021
16.07.2021 Oznámenie o začatí konania - environmentálna záťaž 01.08.2021
14.07.2021 Stavebné povolenie - Féher 30.07.2021
14.07.2021 Stavebné povolenie - Ďuriška 30.07.2021
14.07.2021 Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby optickej siete - INS_FTTH_TN_Nems_01_Kľúčové 30.07.2021
13.07.2021 Začiatok správneho konania – výrub Koníček
13.07.2021 Začiatok správneho konania – výrub Amrichová
12.07.2021 DUPOS dražobná, spol. s.r.o. - oznámenie o dražbe 29.07.2021
09.07.2021 Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN mesta Nemšová - návrh 25.07.2021
07.07.2021 Začiatok správneho konania – výrub Anzap s.r.o. 15.07.2021
29.06.2021 Rozhodnutie - záhradný domček - Korienek 14.07.2021
29.06.2021 Oznámenie o začatí konania - Realline 14.07.2021
14.06.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania - Baláž 29.06.2021
14.06.2021 Rozhodnutie - prípojka NN - Štefaničák 29.06.2021
09.06.2021 Záverečný účet a hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu mesta Nemšová k 31.12.2020
08.06.2021 Zámer odplatne previesť pozemok v k.ú. Nemšová - Rímskokatolícka cirkev v Nemšovej 25.06.2021
08.06.2021 Zámer odpredať nebytové priestory v budove zdravotníckeho zariadenia - ENT CENTRUM, s.r.o. 25.06.2021