Úradná tabuľa

Zverejnené Názov Zvesené
25.03.2020 Oznámenie o začatí vodoprávneho konania o povolení dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku - Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová
25.03.2020 Oznámenie o začatí vodoprávneho konania o povolení dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku - Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová
25.03.2020 Rozhodnutie - prerušenie konania - Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová - RVSVV, s.r.o.
17.03.2020 Oznámenie o začatí vodoprávneho konania, nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania vo veci povolenia dodatočného povolenia a užívania líniovej vodnej stavby
17.03.2020 Zastavenie konania o vydanie povolenia na užívanie líniovej vodnej stavby - žiadosť o súhlas so späťvzatím návrhu
12.03.2020 Rozhodnutie o prerušení konania a výzvy na doplnenie žiadosti - ,,Cyklotrasa Nemšová, úsek Ľuborča - Trenčianska Závada" 28.03.2020
11.03.2020 Oznámenie o doručení písomnosti - Vladimír Švítel
11.03.2020 Oznámenie o doručení písomnosti - Maroš Breznický
10.03.2020 Oznámenie o možnosti oboznámiť sa s podkladmi k návrhu na vydanie ÚR na líniovú stavbu: ,,Novostavba polyfunkčného objektu, bytového domu..." 26.03.2020
09.03.2020 Úrad verejného zdravotníctva SR - opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia - COVID-19
09.03.2020 Oznámenie o doručení písomnosti - Peter Navrátil
09.03.2020 Rozhodnutie-dodatočné povolenie líniovej vodnej stavby ,,Zásobovanie vodou, záhradkárska osada Nemšová - Bočky" 26.03.2020
05.03.2020 Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby - Ranč 13 - jazdiareň a Country ulica 21.03.2020
10.02.2020 Stavebné povolenie - Rekonštrukcia plynovodov Nemšová, Duklianska 2.SC - SPP - distribúcia, a.s. 26.02.2020
28.01.2020 OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN – Ján Smolka, Mierové námestie 3, 914 41 NEMŠOVÁ
28.01.2020 OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN – Ľubomír Král, Školská 9, 914 41 NEMŠOVÁ 05.02.2020
28.01.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania o zmeny dokončenej stavby a upustenie od ústneho konania - Rekonštrukcia plynovodov Nemšová - 1. SC - SPP distribúcia, a.s. 13.02.2020
27.01.2020 Dodatočné povolenie stavby - Zuzana Rajníčková - záhradný domček s terasou 12.02.2020
17.01.2020 Stavebné povolenie - Projekt rodinného domu - Juraj Belko 01.02.2020
08.01.2020 Informácia verejnosti o skončení vyvlastňovacieho konania-,,Zlepšenie cyklistickej infraštrukúry" 24.01.2020