Úradná tabuľa

Zverejnené Názov Zvesené
10.05.2022 Verejná vyhláška - STAVEBNÉ POVOLENIE - "Elektrická prípojka NN pre záhradu parcela č. 1854, KÚ Ľuborča"
10.05.2022 Informácia o materiálnej pomoci a použití finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Nemšová pre vojnových utečencov z Ukrajiny
04.05.2022 Návrh VZN mesta Nemšová o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, sume úhrady za sociálne služby, spôsob jej určenia a platenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová v znení VZN č. 8/2018, VZN č. 3/2019, VZN č. 3/2021, VZN č. 6/2021
03.05.2022 Verejná vyhláška - "Rekonštrukcia plynovodov Nemšová - 1.SC"
03.05.2022 Návrh VZN mesta Nemšová o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Nemšová v znení VZN č. 7/2012 a VZN č. 2/2019 (ďalej len „VZN 6/2012“)
03.05.2022 Zámer odpredať parcelu č. 3400 - Dalitrans s.r.o.
03.05.2022 Zámer prenajať plynárenské zariadenie - IBV Pod horou Kľúčové - SPP distribúcia a.s.
03.05.2022 Zámer prenajať nebytový priestor - Mobilný hospic sv. Rodiny s.r.o.
03.05.2022 Návrh VZN mesta Nemšová č. 05/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Nemšová (ďalej len VZN č. 05/2018)
03.05.2022 Návrh VZN mesta Nemšová č. 2/2018 z 28. februára 2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ a určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová v znení VZN č. 9/2018 zo 7
03.05.2022 Návrh VZN mesta Nemšová o určení názvu ulíc v mestskej časti Kľúčové – IBV Pod horou.
03.05.2022 Návrh VZN mesta Nemšová o držaní psov na území mesta
27.04.2022 Verejná vyhláška o začatí konania zmeny dokončenej stavby a upustenie od ústneho konania - "Parkovisko MK Sklárska"
21.04.2022 Oznámenie o doplnení návrhu v začatom územnom konaní
12.04.2022 Protest prokurátora
08.04.2022 Začiatok správneho konania - Výrub Spoločnosť Probyva s.r.o.
01.04.2022 Protest prokurátora 16.04.2022
01.04.2022 Rozhodnutie - Ľubomír Rýger 16.04.2022
01.04.2022 Protest prokurátora - Drazil s.r.o. 16.04.2022
31.03.2022 Stavebné povolenie - Štefaničák 15.04.2022