Úradná tabuľa

Zverejnené Názov Zvesené
07.11.2019 Oznámenie o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca MsZ
07.11.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania - SPP distribúcia
06.11.2019 Návrh VZN o miestnych daniach
06.11.2019 Návrh VZN o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, sume úhrady za soc. služby, spôsob jej určenia a platenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
22.10.2019 Rozhodnutie o prerušení konania - rodinný dom - Ladislav Kojda 07.11.2019
11.10.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania - Západoslovenská distribučná, a.s. 28.10.2019
08.10.2019 Stavebné povolenie - Elektrická NN prípojka pre RD - Ing. Anton Kučma, PhD. 24.10.2019
23.09.2019 PRO aukcie, s.r.o. - Oznámenie o dražbe č. 202019 - byt 22.10.2019
23.09.2019 PRO aukcie, s.r.o. - Oznámenie o dražbe č. 212019 - budova a pozemok 22.10.2019
23.09.2019 PRO aukcie, s.r.o. - Oznámenie o dražbe č. 182019 - byt 22.10.2019
23.09.2019 PRO aukcie, s.r.o. - Oznámenie o dražbe č. 192019 - byt 22.10.2019
22.08.2019 Upovedomenie o oprave zrejmej chyby v písaní-Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK 07.09.2019
20.08.2019 Oznámenie o začatí konania zmeny dokončenej stavby - elektrická NN prípojka pre RD - A. Kučma 05.09.2019
19.08.2019 Predĺženie lehoty na doplnenie žiadosti a doby prerušenia konania o DPS - upovedomenie - M. Suchánková, V. Suchánek 04.09.2019
19.08.2019 Predĺženie lehoty na doplnenie žiadosti a doby prerušenia konania o DPS - upovedomenie - M. Suchánková, V. Suchánek 04.09.2019
15.08.2019 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP - Veľkosklad potravín LIDL Nemšová - rozšírenie a modernizácia - oznámenie o začatí konania 26.08.2019
05.08.2019 Stavebné povolenie na dočasnú stavbu - ,,Stavebné úpravy objektu spracovania mlieka a výroba mliečnych produktov, Nemšová“ 21.08.2019
24.07.2019 Výsledky Obchodnej verejnej súťaže na nebytový priestor v Dome služieb v meste Nemšová 07.08.2019
19.07.2019 Oboznámenie s podkladmi pre rozhodnutie - Novostavba dvoch bytových domov v Nemšovej - Vlárska III 04.08.2019
19.07.2019 Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby - Ranč 13, Nemšová 04.08.2019