Projekty 2014-2020 - Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v Nemšovej

  • Riadiaci orgán OP KŽP: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republik
  • Sprostredkovateľský orgán OP KŽP: Slovenská inovačná energetická agentúra
  • Spolufinancovaný fondom OP KŽP: Európsky fond regionálneho rozvoja
  • Operačný program: Kvalita životného prostredia

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Investičná priorita 4.3: Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných inštitúciách, vrátane verejných budov a v sektore bývania

Špecifický cieľ 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Kód výzvy: OP KŽP-PO4-SC431-2015-6

Kód projektu: 310041A575

Miesto realizácie projektu: Nemšová

Termín realizácie projektu: 04/2018 – 01/2020

Maximálna výška NFP: 909 869,66 Eur

Na základe uzatvoreného Dodatku č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku predstavuje maximálna výška nenávratného finančného príspevku sumu: 874 332,31 Eur.

Popis projektu: Predmetom projektu je uskutočnenie stavebných prác „Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v Nemšovej“. Cieľom rekonštrukčných prác je úprava obvodového plášťa so zámerom znížiť energetickú náročnosť popisovaného objektu, ktorá je z pohľadu dnešných požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov značná. Účel objektu zostane aj po zrealizovaní navrhovaných opatrení totožný, budova bude naďalej slúžiť pre potreby mesta ako kultúrny dom. Žiadne dispozičné zmeny objektu sa nepredpokladajú. Všetky pripojenia objektu na inžinierske siete zostávajú pôvodné. Rekonštrukčné práce sa budú venovať hlavne zlepšeniu tepelnoizolačných vlastností obvodových stien a strechy, plánujú sa vymeniť všetky exteriérové výplne okenných a dverných otvorov ako aj otvorov zasklených stien za plastové a hliníkové výplne. Súčasne bude celý objekt opatrený kontaktným zatepľovacím systémom. Zrekonštruované budú aj všetky strechy objektu, osadí sa tepelnoizolačná ako aj hydroizolačná vrstva strešného plášťa. Okrem vyššie uvedených prác dôjde aj k výmene elektroinštalácie a osvetlenia, úprave vykurovania, úprave vzduchotechniky, úprave prípravy TÚV ako aj úprave plynovej kotolne.

Zohľadnením reálnych spotrieb budovy kultúrneho domu v súčasnosti dôjde k zníženiu potreby energie v budove o 300 529,92 kWh/rok. Zároveň sa znížia emisie skleníkového plynu CO2 o 77,23 %. Navrhovanými opatreniami sa dosiahne zaradenie budovy do energetickej triedy A0 (budova s takmer nulovou potrebou energie).