Projekty 2014-2020 - Modernizácia a rekonštrukcia centrálneho kamerového systému

 

Názov projektu:                Modernizácia a rekonštrukcia centrálneho kamerového systému

 

Kód projektu:                     IROP-CLLD-P782-512-001-002

 

 

Operačný program:         Integrovaný regionálny operačný program

 

 

Prioritná os:                        5. - Miestny rozvoj vedený komunitou

 

 

Investičná priorita:           5.1 - Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

 

 

Špecifický cieľ:                    5.1.2 - Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných  službách a vo verejných infraštruktúrach

 

 

Aktivita:                               B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

 

 

Kód výzvy:                          IROP-CLLD-P782-512-001

 

 

Poskytovateľ:                     Miestna akčná skupina Vršatec

 

 

Celkové oprávnené výdavky:                           36955,27 € 

 

 

Zazmluvnená výška NFP:                                   34 644,00 € 
 Finančný príspevok z vlastných zdrojov:      2 311,27 €
Predpokladaná doba realizácia projektu:    11/2022 – 07/2023 

 

 

 

 

 

Stručný popis projektu:

 

 

Mesto Nemšová je pokryté sieťou kamier s viacerými kamerovými systémami. Pôvodné kamery a ich systémy sú nefunkčné a zastaralé. Koncepčným riešením je modernizácia a rekonštrukcia kamerového systému, zachovanie čo najväčšieho počtu pôvodných monitorovacích miest v meste, ich rozšírenie a doplnenie na základe analýz a požiadaviek vyplývajúcich z potrieb, ktoré vedú k zvyšovaniu bezpečnosti v meste a integrácia systémov. Výstupom bude jeden funkčný centrálny kamerový systém mesta v správe mesta, zameraný na potreby a požiadavky riešenia bezpečnosti na ochranu verejného poriadku, zdravia, života, a majetku občanov alebo iných subjektov. Miesta monitorovania zo starších kamerových systémov budú z veľkej časti obnovené a pôvodné kamery na týchto miestach sa nahradia novými kamerami. Budú zakúpené nové monitorovacie zariadenia, komunikačné zariadenia nový hardvér, softvér a server centrálneho kamerového systému.

 

 

Modernizáciou kamerového systému v meste Nemšová sa zmodernizuje, zrekonštruuje a rozšíri pôvodný systém monitorovania verejných priestranstiev, a tým sa zvýši ochrana života a zdravia obyvateľov mesta a jeho návštevníkov, ochrana majetku obyvateľov mesta a mestských inštitúcií s významným vplyvom na kvalitu života obyvateľov mesta a regiónu. Monitorované miesta bude snímať 17 IP kamier so zameraním na prechody pre chodcov, zastávky autobusov, križovatky, priestory škôl a ostatné verejné priestranstvá. Kamerový systém bude pôsobiť ako preventívna ochrana a aktívna ochrana s možnosťou kontroly záznamu, následným vyhodnotením a prijatím nových akčných plánov pre udržanie a zvyšovanie bezpečnosti.

 

 

Hlavným cieľom realizácie projektu bude podpora opatrení na zvyšovanie bezpečnosti dopravy, zabezpečenie ochrany zraniteľných účastníkov dopravy – cyklisti, chodci a zvýšenie ich bezpečnosti na verejných komunikáciách a priestranstvách.

 

 

Zmluva o dielo s víťazom súťaže verejného obstarávania spoločnosťou COMTEC s.r.o., Nové Mesto nad Váhom, bola uzatvorená dňa 22.8.2022.

 

 

Zmluva o poskytnutí NFP bola uzatvorená dňa 27.10.2022.

 

 

Začatie realizácie projektu dňa 21.11.2022.