Projekty 2014-2020 - Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Nemšová

ZVÝŠENIE KAPACITY TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU V MESTE NEMŠOVÁ

 

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou“

www.op-kzp.sk

 

 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: uzatvorená v roku 2023

Poskytovateľ NFP: Ministerstvo životného prostredia

Prijímateľ: Mesto Nemšová

Výzva: OPKŽP-PO1-SC111-2021-72

 

Celkové oprávnené výdavky projektu: 762 860,53 Eur

Zazmluvnená výška NFP: 724 717,50 Eur

Výška povinného 5% spolufinancovania: 38 143,03 Eur

Začiatok realizácie projektu: 06/2023

Ukončenie realizácie projektu: 12/2023

 

Stručný popis projektu:

 

Hlavný cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie, recykláciu a podporu predchádzania vzniku odpadov.

 

   Miestom realizácie projektu je mesto Nemšová.

 

Predmetom projektu je modernizácia zberného dvora v meste Nemšová – mestská časť Ľuborča. Modernizácia pozostávala z výstavby prístrešku pre kontajnery s administratívnym vstavkom, prístreškom pre uskladnenie separovaných odpadov, zrealizované bolo nové prefabrikované betónové oplotenie pre zvýšenie ochrany majetku, vyhotovený nový asfalt na existujúce poškodené betónové plochy pre lepšiu manipuláciu s odpadmi a areálové osvetlenie pre zvýšenie bezpečnosti a lepšie pracovné možnosti v zimných časoch, kedy je prirodzené osvetlenie časovo krátke.

V rámci materiálno-technického vybavenie zberného dvora na podporu triedeného zberu bola dodaná prenosná nájazdová automobilová váha na váženie drobného stavebného odpadu, zberové vozidlo a skladový kontajner so

záchytnou vaňou.

 

Realizáciou projektu sa dosiahnu nasledovné ciele: výrazné zníženie množstva nevyseparovateľného odpadu odvážaného na skládku a tým aj zníženie s tým spojených nákladov, zníženie zaťaženia životného prostredia, vytvorenie podmienok pre odovzdávanie rôznych druhov odpadov, odstránenie nebezpečia vzniku čiernych skládok, dodržanie legislatívy vzťahujúcej sa na mesto o odpadoch, zvýšenie environmentálnej uvedomelosti a správania sa obyvateľov.

Realizáciou projektu sa dosiahne naplnenie merateľných ukazovateľov: zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov 177,46 ton; množstvo vytriedeného komunálneho odpadu – 177,46 ton