Projekty 2014-2020 - Modernizácia a rekonštrukcia centrálneho kamerového systému

 

Modernizácia a rekonštrukcia centrálneho kamerového systému

Názov projektu: Modernizácia a rekonštrukcia centrálneho

                              kamerového systému 

Kód projektu:                    IROP-CLLD-P782-512-001-002

Operačný program:          Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:                        5. - Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:            5.1 - Záväzné investície v rámci stratégií

                                              miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:                   5.1.2. - Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi 

                                              vidieckymi rozvojovými centrami a ich

                                              zázemím vo verejných službách a vo

                                              verejných nfraštruktúrach            

Aktivita:                                B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti                                                       sídiel

Kód výzvy:                           IROP-CLLD-P782-512-001

Poskytovateľ:                     Miestna akčná skupina Vršatec

Celkové oprávnené výdavky:                            36427,67 €

Zazmluvnená výška NFP:                                   34 149,41 €
Finančný príspevok z vlastných zdrojov:         2 278,26 €

Zhotoviteľ:                                                             COMTEC s.r.o.,                                                                                                         Nové Mesto nad Váhom      Cena za zhotovenie diela:                                  36427,67 €

 

Stručný popis projektu:

Snahou mesta Nemšová je prijímať účinné postupy a opatrenia na miestnej a regionálnej úrovni k eliminácii bežnej kriminality, ktoré je možné účinne aplikovať a následne aktívne zamerať na problematiku prevencie. Ich ambíciou je pozitívne ovplyvňovať bezpečnostnú situáciu mesta v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom časovom horizonte formou situačnej prevencie, ktorá je špecificky orientovaná na kriminalitu, na ochranu verejného poriadku, zdravia, života, a majetku občanov alebo iných subjektov prostredníctvom kamerového systému.

Modernizáciou kamerového systému v meste Nemšová sa zmodernizoval, zrekonštruoval a rozšíril pôvodný systém monitorovania verejných priestranstiev, čo má prispieť k zvýšeniu ochrany života a zdravia obyvateľov mesta a jeho návštevníkov, ochrany majetku obyvateľov mesta a mestských inštitúcií s významným vplyvom na kvalitu života obyvateľov mesta a regiónu. Monitorované miesta  sníma 17 IP kamier so zameraním na prechody pre chodcov, zastávky autobusov, križovatky, priestory škôl a ostatné verejné priestranstvá. Kamerový systém bude pôsobiť ako preventívna ochrana a aktívna ochrana s možnosťou kontroly záznamu, následným vyhodnotením a prijatím nových akčných plánov pre udržanie a zvyšovanie bezpečnosti.

Hlavným cieľom realizácie projektu je podpora opatrení na zvyšovanie bezpečnosti dopravy, zabezpečenie ochrany zraniteľných účastníkov dopravy – cyklisti, chodci a zvýšenie ich bezpečnosti na verejných komunikáciách a priestranstvách.   

Realizáciou aktivít projektu sa  zrekonštruoval, zmodernizoval a vybudoval nový kamerový systém so 17 kamerami, a integráciou kamerových výstupov prevádzkovaného kamerového systému sa vytvoril centrálny kamerový systém mesta Nemšová. Výstupom projektu je kamerový záznam (video manažment) požadovanej kvality, archivovaný počas obdobia v zmysle platnej legislatívy.

Časová os:

  • 05-06/2022            príprava projektu
  • 07-08/2022             proces verejného obstarávania
  • 08/2022                   podanie žiadosti o NFP
  • 22.8.2022                 uzavretie zmluvy o dielo s víťazom súťaže                                                verejného obstarávania
  • 27.10.2022               uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP
  • 21.11.2022                začatie realizácie projektu
  • 28.12.2022               odovzdanie zhotoveného diela