Projekty 2014-2020 - Vodozádržné opatrenia v meste Nemšová – ZŠ Janka Palu 2, Nemšová

VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V MESTE NEMŠOVÁ                                                                   – ZŠ JANKA PALU 2, NEMŠOVÁ

 

„Projekt je spolufinancovaný  Európskou úniou“

www.op-kzp.sk

 

 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: uzatvorená v roku 2022

Poskytovateľ NFP:                                      Ministerstvo životného prostredia

Prijímateľ:                                                   Mesto Nemšová

Výzva:                                                           OPKŽP-PO2-SC211-2020-62

 

Celkové oprávnené výdavky projektu:      530 614,18 Eur

Zazmluvnená výška NFP:                            504 083,47 Eur

Kofinancovanie mesta:                                   26 530,71 Eur        

 

Stručný popis projektu :

Účelom realizácie projektu je vybudovanie vodozádržných opatrení , a to zachytávaním dažďových vôd zo strechy budovy ZŠ Janka Palu a ich spätným využitím na zavlažovanie areálu v suchých obdobiach. Zachytávané dažďové vody budú akumulované v piatich podzemných akumulačných nádržiach a následne pomocou „SMART“ riešenia po naplnení jednotlivých nádrží sa akumulovaná zrážková voda bude využívať na závlahu novej a jestvujúcej zelene.  Z akumulačných nádrží bude voda rozvádzaná pomocou zavlažovacieho systému po areáli. V rámci riešenia vodozádržných opatrení sa uvažuje aj s výmenou nepriepustných spevnených plôch za priepustné spevnené plochy s vodozádržnou funkciou, výmenou nepriepustných povrchov za plochy zelene podporujúcej odparovanie, budovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody.

 

Plánovaný začiatok realizácie: 03/2023

Plánované ukončenie realizácie: 12/2023