Projekty 2014-2020 - Zlepšenie dostupnosti opatrovateľských služieb v meste Nemšová

Mesto Nemšová
realizuje dopytovo-orientovaný projekt

Operačný program:     Ľudské zdroje

Kód výzvy:                  OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01

Kód projektu:             312081BIS8

Názov projektu:          Zlepšenie dostupnosti opatrovateľských služieb v meste Nemšová

Realizácia projektu:    12.2021 – 11.2023

Rozpočet projektu:     65 280,00 €

Spolufinancovanie:     0 %

Cieľová skupina:        1. deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú                                              sociálne služby

                                   2. zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore

Ciele projektu:           
Cieľom projektu je zabezpečiť rozvoj životnej úrovne cieľových skupín a zlepšiť prístup ku kvalitným a cenovo prístupným sociálnym službám prostredníctvom poskytovania opatrovateľskej služby v meste Nemšová. Uvedený cieľ prispeje k predchádzaniu umiestňovania klientov do zariadení sociálnych služieb, kedy často práve zmena domáceho prostredia nepriaznivo vplýva na ich celkový psychický a zdravotný stav. Prostredníctvom odborne poskytovanej opatrovateľskej služby sa zlepší kvalita života seniorov a zdravotne postihnutých občanov, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu.

Aktivity projektu:     
Hlavnou aktivitou projektu je „Poskytovanie opatrovateľskej služby“. Hlavná aktivita sa vykonáva počas 24 mesiacov realizácie projekt. Opatrovateľskú službu poskytujú 4 opatrovateľky, resp. opatrovatelia na celý úväzok v pracovnoprávnom vzťahu žiadateľa. Cieľovou skupinou projektu sú: 1. Deti (maloleté osoby) a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby; - seniori, resp. obyvatelia nášho mesta so zdravotným znevýhodnením, ktorým bolo na základe rozhodnutia pridelená opatrovateľská pomoc zo strany mesta. 2. Zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom sektore – pôvodní, resp. noví zamestnanci pre výkon opatrovania.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk, www.ia.gov.sk, www.employment.gov.sk