Projekty 2014-2020 - Zlepšenie dostupnosti opatrovateľských služieb v meste Nemšová

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje realizuje dopytovo-orientovaný projekt

 

„Zlepšenie dostupnosti opatrovateľských služieb v meste Nemšová“

DOPYTOVO-ORIENTOVANÝ PROJEKT

Riadiaci orgán:                       Ministerstvo prác, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Kód projektu:                          312081BIS8

Názov projektu:                       Zlepšenie dostupnosti opatrovateľských služieb v meste Nemšová

Kód výzvy:                              OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01

Miesto realizácie projektu:       Mesto Nemšová

Realizácia projektu:              december 2021 – november 2023

Hlavná aktivita projektu:       poskytovanie opatrovateľskej služby

Rozpočet projektu:                   65 280,00 €

Systém financovania:               refundácia

 

Účelom Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) je spolufinancovanie schváleného projektu prijímateľa a to poskytnutie NFP v rámci:

Spolufinancovaný fondom:       Európsky sociálny fond

Prioritná os:                             8. REACT-EU

Investičná priorita:                    13-Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Špecifický cieľ:                        8.1.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

 

Schéma pomoci: Schéma štátnej pomoci na podporu opatrovateľskej služby č. ŠP SVHZ-2/2021 uverejnená v Obchodnom vestníku dňa 7.6.2021, štátna pomoc na službu všeobecného hospodárskeho záujmu v zmysle Rozhodnutia Komisie č. 2012/21/EÚ z 20. decembra 2011 o uplatňovaní článku  106 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ na štátnu pomoc vo forme náhrady za službu vo verejnom záujme udeľovanej niektorým podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu (Ú. V. EÚ L 7/3, 11.1.2012) na dosiahnutie cieľa projektu: cieľom projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa, buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu alebo ukončení realizácie aktivít projektu

 

Opis projektu:            Cieľom projektu „Zlepšenie dostupnosti opatrovateľských služieb v meste Nemšová“ je zabezpečiť rozvoj životnej úrovne cieľových skupín a zlepšiť prístup ku kvalitným a cenovo prístupným sociálnym službám prostredníctvom poskytovania opatrovateľskej služby v meste Nemšová. Uvedený cieľ prispeje k predchádzaniu umiestňovania klientov do zariadení sociálnych služieb, kedy často práve zmena domáceho prostredia nepriaznivo vplýva na ich celkový psychický a zdravotný stav. Prostredníctvom odborne poskytovanej opatrovateľskej služby sa zlepší kvalita života seniorov a zdravotne postihnutých občanov, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu.

Hlavnou aktivitou projektu je „Poskytovanie opatrovateľskej služby“. Hlavná aktivita sa vykonáva počas 24 mesiacov realizácie projekt. Opatrovateľskú službu poskytujú 4 opatrovateľky, resp. opatrovatelia na celý úväzok v pracovnoprávnom vzťahu žiadateľa.

 Cieľovou skupinou projektu sú: 1. Deti (maloleté osoby) a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby; - seniori, resp. obyvatelia nášho mesta so zdravotným znevýhodnením, ktorým bolo na základe rozhodnutia pridelená opatrovateľská pomoc zo strany mesta. 2. Zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom sektore – pôvodní, resp. noví zamestnanci pre výkon opatrovania.

 

Realizácia projektu prispeje k napĺňaniu 2 ukazovateľov:

 • 13 osôb využije nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia,
 • 4 zamestnanci budú poskytovať sociálne alebo asistenčné služby

Výsledok realizácie projektu:

Realizáciou projektu sa prispeje v Meste Nemšová k:

 • zvýšeniu informovanosti verejnosti o opatrovateľskej službe
 • podpore zotrvania odkázaných osôb v prirodzenom domácom prostredí
 • poskytovaniu domácej opatrovateľskej služby v potrebnom rozsahu pri udržaní vysokej kvality
 • podpore samostatnosti odkázaných osôb, posilneniu ľudskej dôstojnosti
 • rozvoju kvalitnej opatrovateľskej služby v domácich podmienkach ako alternatívy k pobytovým sociálnym službám pre občanov s vyšším stupňom odkázanosti , prevencia vyčerpania členov prirodzenej sociálnej siete pri čakaní na uvoľnenie miesta v pobytových službách
 • podpore zosúladenia pracovného a rodinného života členov rodín odkázaných fyzických osôb
 • vytváraniu podmienok prostredníctvom kvalitného poradenstva a a následne poskytovanej domácej opatrovateľskej služby pre zachovanie, obnovu, alebo rozvoj schopnosti fyzických osôb a ich rodín viesť samostatný život
 • rozširovanie spektra sociálnych služieb pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím
 • podpore odborného rozvoja pracovníkov v pozícii opatrovateľ/opatrovateľka s dôrazom na poskytovanie kvalitnej sociálnej služby v prirodzenom prostredí klienta.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

                 www.esf.gov.sk,                           www.ec.europa.eu,                    www.mpsvr.sk

 

 

Zlepšenie dostupnosti opatrovateľských služieb v meste  Nemšová

DOPYTOVO-ORIENTOVANÝ PROJEKT

Kód projektu: 312081BIS8

Trvanie projektu: december 2021 – november 2023

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu

a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci

Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk,                           www.ec.europa.eu,                          www.mpsvr.sk