Projekty 2014-2020 - Vybavenie učební a školskej knižnice ZŠ Janka Palu 2, Nemšová

Informácia o zrealizovaní projektu

Mesto Nemšová má zrealizovaný projekt „Vybavenie učební a školskej knižnice ZŠ Janka Palu 2, Nemšová“, na ktorý získalo podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP):

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

Prioritná os: 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Špecifický cieľ: 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie podmienok pre zlepšenie a rozvoj kľúčových kompetencií a zručností žiakov základnej školy Základná škola, Janka Palu 2, v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce. Realizácia projektu má za cieľ prispieť k zdokonaleniu spôsobilostí žiakov ZŠ v oblasti jazykových zručností, informačno-komunikačných zručností a čitateľskej gramotnosti. Zároveň má podporiť sebavzdelávanie žiakov, celoživotné vzdelávanie a celkový rozvoj kompetencií žiakov k učeniu sa. Tieto ciele sú dosiahnuté prostredníctvom investície do materiálno-technického vybavenia odborných učební a knižnice ZŠ.

Projekt zahŕňal tieto aktivity:

  • Aktivita 1: IKT učebňa (variant klientske stanice)
  • Aktivita 2: Jazyková učebňa
  • Aktivita 3: Knižnica