Mestská športová hala – sociálne zariadenia – rekonštrukcia

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

 

Názov projektu:              Mestská športová hala - sociálne zariadenia –                                                   rekonštrukcia

Poskytovateľ:                   Pôdohospodárska platobná agentúra

Kód projektu:                   309070AA13

Operačný program:         309000 - Program rozvoja vidieka 2014-2020

Spolufinancovaný z:        Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Opatrenie:                        309007 – 07. Základné služby a obnova dedín vo                                                 vidieckych oblastiach

Podopatrenie:                  309074001 – 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

Číslo výzvy:                                                   MAS_028/7.4/1

Zazmluvnená výška NFP:                             18 799,00 €                                                                                                             (Sprchy-šatňa 3,4, WC muži)

Finančný príspevok z vlastných zdrojov:       17 618,40 €                                                                                                            (Sprchy-šatňa 1,2, WC ženy)  

Predpokladaná realizácia projektu:                03 – 12/2022

 

Stručný popis projektu:

Cieľom  projektu je vyšší komfort sociálneho zázemia a poskytovaných služieb v oblasti trávenia voľnočasových aktivít v priestoroch športovej haly Nemšová.

Predmetom projektu je rekonštrukcia  sociálnych zariadení v mestskej športovej hale. Sociálne zariadenia pozostávajú zo sprchovacích priestorov, šatní 1, 2, 3, 4, WV ženy a WC muži, kde staré obklady, dlažby, sanita a iné príslušenstvo bude nahradené za nové. Tým bude zabezpečená plná funkčnosť a moderný vzhľad týchto priestorov.

Zmluva o dielo s víťazom súťaže verejného obstarávania – stavebné práce – spoločnosťou BTI s.r.o., Žilina, bola uzatvorená dňa 10.10.2019.

Zmluva o poskytnutí NFP bola uzatvorená dňa 02.09.2021.

Stavenisko bolo odovzdané zhotoviteľovi 06.04.2022.

 

 

MŠH – stav pred realizáciou projektu: