Projekty 2014-2020 - Historie pro budoucnost (Rekonštrukcia mlyna v Nemšovej, Mlynská 1424)

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom Slovenskej republiky/Českej republiky v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ. 

Názov projektu:

„HISTÓRIA PRE BUDÚCNOSŤ“

Kód projektu: 304021C863

PARTNERI PROJEKTU:

                  Vedúci partner (VP):         Hlavný cezhraničný partner (HCP):   

               Mesto Brumov-Bylnice                  Mesto Nemšová

                                                               

Celkové oprávnené výdavky projektu:                          375 006,57 Eur

Príspevok z EU(EFRR) na projekt:                                    318 755,57 Eur

Celkový rozpočet vedúceho partnera:                           232 534,35 Eur

Celkový rozpočet hlavného cezhraničného partnera:  142 742,22 Eur

Príspevok EÚ (EFRR- 85%) HCP:                                    121 101,38 Eur

Príspevok zo štátneho rozpočtu: SR (10%):                        14 247,22 Eur

Vlastné zdroje mesta Nemšová (5%):                                    7 123,62 Eur

Realizácia projektu:                                                          02/2018-07/2019

Tento projekt je realizovaný na základe Dohody o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-CZ, ktorá bola podpísaná medzi mestom Brumov-Bylnice a mestom Nemšová.

Hlavnú časť projektu tvoria investície do obnovy dolných hradieb brumovského hradu a rekonštrukcie mlyna v Nemšovej.

Cieľom projektu je zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu Zlínskeho a Trenčianskeho kraja. Súčasnou problematikou je nedostatočná infraštruktúra – stav objektov, ktorá by priblížila kultúrne a prírodné dedičstvo v regiónoch a zároveň podporila udržateľný cestovný ruch.

V rámci mesta Brumov-Bylnice je významnou kultúrnou pamiatkou zrúcanina hradu Brumov. Pre zatraktívnenie tejto kultúrnej pamiatky sa mesto Brumov-Bylnice rozhodlo pre investíciu do obnovy dolnej časti hradu.

Mesto Nemšová v rámci realizácie projektu investuje finančné prostriedky do rekonštrukcie vodného mlynu. V rámci stavebných úprav dôjde k výstavbe pôvodnej prístavby mlyna, ktorá bude slúžiť ako zázemie a komplexnej rekonštrukcie mlyna tak, aby bol zachovaný pôvodný vzhľad budovy. Táto rekonštrukcia umožní fungovanie objektu ako exponátu mlynárstva a zároveň bude slúžiť pre ďalšie kultúrne akcie.

 

Informácie o priebehu realizácie projektu:

 • 10/2016 – predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 • 11/2017 – doručené Rozhodnutie o schválení Žiadosti o poskytnutie NFP
 • 03/2018 – podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP
 • 04/2018 – 05/2018 – realizácia verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác
 • 06/2018 – realizácia verejného obstarávania na výkon činnosti stavebného dozoru
 • 07/2018 – uzatvorená Zmluva o dielo na realizáciu stavebných prác so spoločnosťou BTI, s.r.o. Bytča

             -  uzatvorená Zmluva o poskytovaní služieb stavebného dozoru – Ing. Blaško Milan

            - zahájenie stavebných prác

 • 09/2018 – 10/2018 – realizácia verejného obstarávania na dodanie kamerového systému a elektronického zabezpečovacieho systému pre mlyn v Nemšovej, uzatvorené Kúpne zmluvy so spoločnosťou VJ       Control, s.r.o. Varín
 • 10/2018 – 12/2018 – realizácia verejného obstarávania na dodanie výpočtovej techniky pre mlyn v Nemšovej a tiež verejného obstarávania na dodanie výrobkov z dreva na mieru

                        - uzatvorenie Kúpnej zmluvy na dodanie výpočtovej techniky so spoločnosťou ELVAC SK, s.r.o.

                       - uzatvorenie Kúpnej zmluvy na dodanie výrobkov z dreva na mieru so spoločnosťou DAVID interier design, s.r.o. Piešťany

 • 12/2018 – ukončené stavebné práce
 • 01/2019 – dodanie elektronického zabezpečovacieho systému a kamerového systému
 • 03/2019 – dodanie výpočtovej techniky
 • 04/2019 – dodanie predmetov z dreva na mieru
 • 07/2019 – ukončenie realizácie projektu cezhraničnej spolupráce

  Výsledkom realizácie projektu sú zhodnotené objekty pre podporu udržateľného cestovného ruchu na oboch stranách hranice.