Cyklochodníky mesta Nemšová

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

 

Názov projektu: Cyklochodníky mesta Nemšová

Poskytovateľ:  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

                          v zastúpení Trenčiansky samosprávny kraj

Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom:  Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Špecifický cieľ: 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy 

(predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Zazmluvnená výška NFP: 444 633,49 €

Predpokladaná realizácia projektu: 2018 - 2020

 

Stručný popis projektu:

Hlavným cieľom projektu je vybudovanie cyklistickej trasy, ktorá bude spájať južnú časť mesta Nemšová, od cestného mosta cez rieku Vlára na Rybárskej ulici so severnou časťou, čím bude vytvorený juhoseverný cyklistický koridor cez mesto Nemšová. Následne bude cyklochodník prechádzať korunu hrádze toku Váh, po ktorej pokračuje až k stredisku Lidl v severnej časti mesta, kde schádza z hrádze a pokračuje pozdĺž oplotenia strediska LIDL k parkovisku. Celková dĺžka navrhnutej trasy bude 2 305,72 m. Súčasťou cyklochodníka budú aj oddychové plochy. Vybavenie oddychových plôch budú tvoriť lavice, stôl, odpadkový kôš, 3x stojan na bicykle a informačná tabuľa. Umiestnenie cyklochodníka zabezpečí bezpečný presun chodcov ako aj cyklistov medzi jednotlivými mestskými časťami /plaváreň-športový areál-LIDL/ a aj ich bezpečné napojenie na cyklotrasu Trenčín - Nemšová.