Projekty 2014-2020 - Cyklochodníky mesta Nemšová

 

        

  

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Názov projektu:    Cyklochodníky mesta Nemšová

Poskytovateľ:        Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a                                                      informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení                                                  Trenčiansky samosprávny kraj

Kód výzvy:             IROP-PO1-SC122-2016-15

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom:  Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:           1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Špecifický cieľ:      1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Zazmluvnená výška NFP:    444 633,49 €

Predpokladaná realizácia projektu: 2018 – 12/2021

Stručný popis projektu:

Hlavným cieľom projektu je vybudovanie cyklistickej trasy, ktorá bude spájať južnú časť mesta Nemšová, od cestného mosta cez rieku Vlára na Rybárskej ulici so severnou časťou, čím bude vytvorený juhoseverný cyklistický koridor cez mesto Nemšová. Následne bude cyklochodník prechádzať korunu hrádze toku Váh, po ktorej pokračuje až k stredisku Lidl v severnej časti mesta, kde schádza z hrádze a pokračuje pozdĺž oplotenia strediska LIDL k parkovisku. Celková dĺžka navrhnutej trasy bude 2 305,72 m. Súčasťou cyklochodníka budú aj oddychové plochy. Vybavenie oddychových plôch budú tvoriť lavice, stôl, odpadkový kôš, 3x stojan na bicykle a informačná tabuľa. Umiestnenie cyklochodníka zabezpečí bezpečný presun chodcov ako aj cyklistov medzi jednotlivými mestskými časťami /plaváreň-športový areál-LIDL/ a aj ich bezpečné napojenie na cyklotrasu Trenčín - Nemšová.

Dňa 22.09.2020 bola uzatvorená Zmluva o dielo s víťazom súťaže verejného obstarávania – stavebné práce – spoločnosťou STRABAG, s.r.o. Bratislava.

Stavenisko bolo odovzdané zhotoviteľovi 01.10.2020.

Realizácia diela bola ukončená dňa 30.09.2021, kolaudačné rozhodnutie bolo následne vydané dňa 26.11.2021, právoplatnosť nadobudlo dňa 17.12.2021.

Dodatkom č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola na základe výsledku súťaže verejného obstarávania upravená výška nenávratného finančného príspevku na sumu: 322 326,04 Eur.