Projekty 2014-2020 - Cyklochodníky mesta Nemšová, úsek Ľuborča – Kľúčové

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou  

Názov projektu:    Cyklochodníky mesta Nemšová, úsek Ľuborča - Kľúčové

Poskytovateľ:        Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej  republiky v zastúpení Trenčiansky samosprávny kraj

Kód výzvy:             IROP-PO1-SC122-2016-15

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom:  Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:           1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Špecifický cieľ:      1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity   nemotorovej dopravy  (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Zazmluvnená výška NFP:     437 239,71 €

Doba realizácia projektu:     10/2021 – 05/2022

Stručný popis projektu:

Predmetom projektu je vybudovanie cyklistickej trasy, ktorá bude spájať južnú časť mesta Nemšová – m.č. Kľúčové – so severnou časťou, čím bude vytvorený samostatný juho-severný cyklistický koridor do mesta Nemšová. Stavba začína za MK Družstevná idúcou do PD Vlára a končí na ploche pri cintoríne v Kľúčovom. Celková dĺžka trasy je 1011,23 m. Súčasťou cyklochodníka bude aj oddychová zóna. Vybavenie oddychovej zóny budú tvoriť lavice, stôl, odpadkový kôš, stojan na bicykle a informačná tabuľa. Umiestnenie cyklochodníka zabezpečí bezpečný presun chodcov ako aj cyklistov medzi jednotlivými mestskými časťami Ľuborča a Kľúčové. Realizáciou projektu sa prispeje k zvýšeniu bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej dopravy, prispeje k segregácii cestnej dopravy a cyklodopravy.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola uzatvorená dňa 9.3.2021. Výška poskytnutého finančného príspevku predstavovala 437 239,71 Eur.

Po realizácii súťaže verejného obstarávania bola dňa 17.05.2021 bola uzatvorená Zmluva o dielo s víťazom súťaže verejného obstarávania – stavebné práce – spoločnosťou DOSA Slovakia, s.r.o. Bytča.

Stavenisko bolo odovzdané zhotoviteľovi 14.10.2021.

Dodatkom č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvoreným dňa 18.10.2021 bola na základe výsledku súťaže verejného obstarávania na zhotoviteľa diela upravená výška nenávratného finančného príspevku na sumu: 252 534,72 Eur.