Projekty 2014-2020 - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Nemšová

Informácia o zámere realizácie projektu Centra Integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Nemšová – Oznámenie ponuky partnerstva pre Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

V súvislosti so zverejnením výzvy na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania integrovanej zdravotnej starostlivosti s kódom: IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8 v rámci Integrovaného operačného programu 2014-2020, plánuje mesto Nemšová predložiť projektový zámer, týkajúci sa vybudovania Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste.

V súvislosti s minimálnymi a odporúčanými požiadavkami na charakter služieb poskytovaných v budúcom CIZS a personálne obsadenie lekármi a prípadnými poskytovateľmi sociálnych služieb plánujeme poskytnúť priestory pre:

  • všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre dospelých;
  • všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre dospelých;
  • všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast;
  • špecializovanú gynekologickú ambulantnú zdravotnú starostlivosť.
  • špecializovanú zubno-lekársku ambulantnú zdravotnú starostlivosť;
  • inú špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť – ambulancia interného lekára
  • inú špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť – ambulancia neurológa

Realizácia projektu CIZS je podmienená schválením nenávratného finančného príspevku s predpokladanou dobou realizácie v období 06/2019 – 12/2020 s nasledovným predpokladaným spustením prevádzky CIZS k 01/2021.

Spádová oblasť pre CIZS je definovaná nasledovnými obcami: Borčice, Dubnica nad Váhom, Horné Srnie, Skalka nad Váhom, Nemšová, Zamarovce

Podmienky pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sú stanovené v zmysle výzvy na predkladanie projektových zámerov. Výzva spolu s prílohami je dostupná na webovom linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=376&id=12755.

V prípade Vášho záujmu o pôsobenie v priestoroch budúceho CIZS kontaktujte: Ing. Andreu Ondrejičkovú, tel. 032/6509639 email: andrea.ondrejickova@nemsova.sk, ktorý Vám poskytne detailné informácie o podmienkach účasti na projekte CIZS.

Vyjadrenie Vášho záujmu nám prosím doručte najneskôr do 31.05.2018, resp. čo najskôr, aby bolo možné do termínu predloženia projektového zámeru zadefinovať a nastaviť podmienky účasti v projekte CIZS pre všetky zúčastnené strany.

Plánovaný termín predloženia projektového zámeru je do 8.6.2018 v zmysle aktuálne platnej vyhlásenej výzvy na projektové zámery.

Dátum zverejnenia: 07.05.2018