Projekty 2014-2020 - Budovanie bezplatných Wifi sietí v meste Nemšová

     

Budovanie bezplatných Wifi sietí v meste Nemšová

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 (ďalej len „SO OPII“) v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby SR vyhlásil dňa 30.07.2018 otvorenú Výzvu č. OP II-2018/7/1-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na podporu „WIFI pre Teba“, t.j. podpory budovania bezplatných WiFi sietí na verejných miestach.

Mesto Nemšová zareagovalo na vyhlásenú výzvu a predložilo žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt:

Názov projektu:                                Budovanie bezplatných Wifi sietí v meste Nemšová

Operačný program:                          Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os:                                      7 Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ:                                  7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom/NGN

Výzva:                                                OPII-2018/7/1-DOP

Podané:                                                  14.11.2018

Schválené:                                         14 978,48 Eur

Schválený NFP:                                 14 229,55 Eur

Spolufinancovanie mesta:               748,93 Eur

Predpokladaný termín realizácie:     05/2021

Predpokladaný koniec realizácie:      05/2022

Cieľ a zámer projektu:

Vybudovanie WiFi prístupových bodov v predpokladanom počte 30 ks na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom mesta k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

Územie s wifi pokrytím sa predpokladá na miestach:

1. Objekt kultúrneho domu v Nemšovej

2. Objekt Mestského úradu v Nemšovej

3. Objekt stavebného úradu v Nemšovej

4. Objekt kultúrneho strediska v miestnej časti Ľuborča

5. Objekt Materskej školy v miestnej časti Kľúčové (v priestoroch MŠ sa nachádza knižnica)

6. Objekt kultúrneho strediska v miestnej časti Trenčianska Závada (knižnica)

Po nainštalovaní a sprevádzkovaní Wifi prístupových bodov sa prijímateľ NFP zaväzuje zabezpečiť udržateľnosť projektu minimálne 5 rokov. Bude pokrývať všetky finančné náklady spojené so zabezpečením dostatočnej internetovej konektivity min 30 Mbit/s (odhadovaná cena je 35 Eur s DPH/mesačne vrátane údržby a aktualizácií systému), prevádzky a údržby zariadení (napájanie, servis atď.) ako aj opráv, či aktualizácií.

Stav realizácie projektu:

Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená dňa: 06.12.2018, účinná od 07.12.2018

Žiadosť o povolenie vykonania zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP z dôvodu zmeny časového harmonogramu realizácie projektu, zmena začiatku a ukončenia realizácie projektu: od 11/2019 do 10/2020 predložená poskytovateľovi nenávratného finančného príspevku 23.09.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP: uzatvorený dňa13.01.2020, účinný od 24.01.2020

Súťaž verejného obstarávania na výber dodávateľa bezplatných wifi sietí ukončená, dňa 14.04.2020 predložená Ministerstvu dopravy a výstavby SR na vykonanie kontroly.

Žiadosť o povolenie vykonania zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP z dôvodu zmeny časového harmonogramu realizácie projektu, zmena začiatku a ukončenia realizácie projektu: od 05/2021 do 05/2022 predložená poskytovateľovi nenávratného finančného príspevku 02.10.2020.