39. zasadnutie MsZ dňa 22.09.2022

POZVÁNKA

ZÁPISNICA

UZNESENIA

HLASOVANIE

Pracovné materiály na MsZ

Všetky zápisnice a uznesenia