19. zasadnutie MsZ dňa 25.06.2020

HLASOVANIE

UZNESENIA

ZÁPISNICA

POZVÁNKA

Pracovné materiály na MsZ

Všetky zápisnice a uznesenia