Úradná tabuľa

 • 30.11.
  2021

  Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - MUDr. Monika Cáková

  zvesené: 16.12.2021
 • 30.11.
  2021

  Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - Klub netradičných športov Nemšová/Horné Srnie

  zvesené: 16.12.2021
 • 30.11.
  2021

  Návrh VZN o doplnení a zmene VZN č.10/2015 o miestnych daniach v znení VZN č. 6/2018, VZN č. 4/2019 a VZN č. 6/2020

  zvesené: 15.12.2021
 • 30.11.
  2021

  Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia - Rekonštrukcia MK Sládkovičova

  zvesené: 16.12.2021
 • 29.11.
  2021

  Zverejnenie výsledkov OVS - ,,Predaj pozemkov - IBV Pod horou Kľúčové“

  zvesené: 15.12.2021
 • 12.11.
  2021

  Zverejnenie výsledkov OVS - ,,Prenájom lekárne v Nemšovej"

  zvesené: 30.11.2021
 • 5.11.
  2021

  Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia - SDP "Kremeň", s.r.o.

  zvesené: 21.11.2021
 • 5.11.
  2021

  Oznámenie o začatí stavebného konania - Drazil s.r.o.

  zvesené: 21.11.2021
 • 5.11.
  2021

  Oznámenie o začatí stavebného konania - záhradný domček - Korienek

  zvesené: 21.11.2021
 • 3.11.
  2021

  Návrh VZN č. ..../2021 o udržiavaní čistoty a o ochrane verejnej zelene na území mesta Nemšová

  zvesené: 13.11.2021
 • 3.11.
  2021

  Návrh VZN o doplnení a zmene VZN č. 8/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia

 • 3.11.
  2021

  Začiatok správneho konania - výrub Slovenská pošta

  zvesené: 14.11.2021

  Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákona“) v znení neskorších predpisov týmto upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Mesto Nemšová, ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 zákona týmto upovedomuje o začatí konania. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní v súlade s § 82 ods. 3 zákona je potrebné doručiť v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania buď písomne na adresu : Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová alebo elektronicky na adresu : sekretariatprimatora@nemsova.sk.

  Začaté správne konania:

  Podacie  číslo: 8207/2021

  Dátum začatia  konania: 02.11.2021

  Dátum zverejnenia  informácie: 03.11.2021

  Lehota na potvrdenie záujmu: 10.11.2021

  Predmet konania:
  Spoločnosť SLOVENSKÁ POŠTA, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 366 311 24 žiada  podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody o vydanie súhlasu na výrub 4 kusov drevín – 2x Lipa malolistá, Borovica lesná, Agát biely rastúcich  na parcele číslo C - KN 300/1 – zastavaná plocha a nádvorie, v kat. území Nemšová. Dôvod: Ohrozenie na majetku a životoch.

  Zverejnené:

  Vyprší o 7 dní

 • 3.11.
  2021
 • 3.11.
  2021

  Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 4/2018 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, sume úhrady za sociálne služby, spôsob jej určenia a platenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová v znení VZN č. 8/2018 a VZN č. 3/2019

  zvesené: 17.11.2021
 • 2.11.
  2021

  Návrh VZN č. ....../2021 o verejnom poriadku

  zvesené: 12.11.2021
 • 2.11.
  2021

  Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - PD Vlára Nemšová

  zvesené: 18.11.2021
 • 26.10.
  2021

  Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia

  zvesené: 11.11.2021
 • 15.10.
  2021

  Obchodná verejná súťaž - IBV Pod horou Kľúčové

  zvesené: 06.11.2021
 • 13.10.
  2021

  Oznámenie o začatí kolaudačného konania zmeny dokončenej stavby

  zvesené: 28.10.2021
 • 12.10.
  2021

  Obchodná verejná súťaž - prenájom lekárne v Nemšovej

  zvesené: 06.11.2021