Úradná tabuľa

 • 29.3.
  2014

  Výsledky voľby prezidenta SR v meste Nemšová - 1. kolo

 • 29.3.
  2014

  Výsledky voľby prezidenta SR v meste Nemšová - 2. kolo

 • 27.3.
  2014

  Návrh VZN o doplnení a zmene VZN č. 7/2011 v znení doplnenia a zmeny VZN č. 11/2011

 • 26.3.
  2014

  Návrh VZN o zmene VZN č. 1/2013 o držaní psov na území mesta Nemšová

 • 26.3.
  2014

  Návrh VZN o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné hry na území mesta Nemšová

 • 26.3.
  2014

  Návrh VZN o zmene a doplnení VZN č. 10/2012 o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady na území mesta Nemšová

 • 26.3.
  2014

  DODATOČNÉ POVOLENIE STAVIEB - Elena Muntágová - ,,Záhradný altánok s krbom", ,,Dreváreň a WC", ,,Záhradná chatka"

 • 26.3.
  2014

  ROZHODNUTIE - PD Vlára Nemšová - zmena v užívaní stavby zo ,,sklad,, na ,,Plynová kotolňa"

 • 14.3.
  2014

  Oznámenie o začatí konania o DPS - Vagricol CO

 • 13.3.
  2014

  EKOREM - Oznámenie verejnou vyhláškou

 • 12.3.
  2014

  Výberové konanie na riaditeľa Materskej školy, Odbojárov 177/8A, Nemšová

 • 12.3.
  2014

  Výberové konanie na riaditeľa Základnej školy, Janka Palu 2, Nemšová

 • 12.3.
  2014

  Výzva na doplňujúce voľby do Rady školy

 • 6.3.
  2014

  Oprava chyby v písomnosti - stavebné povolenie - Oporný múr na ul. Jozefa Lacu

 • 24.2.
  2014

  ROZHODNUTIE - Prepojenie vodovodov Nemšová-Horné Srnie-RVS VV-povolenie

 • 21.2.
  2014

  Zámer prenechať majetok mesta Nemšová do nájmu - nebytové priestory v budove s.č. 47/18 na ul. J. Palu

 • 21.2.
  2014

  OZNÁMENIE o začatí konania o dodatočnom povolení stavby - VAGRICOL

 • 17.2.
  2014

  OZNÁMENIE o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním - Oprava areálu vonkajšieho kúpaliska

 • 17.2.
  2014

  OZNÁMENIE o začatí územného konania - Prístupový chodník LIDL LC Nemšová

 • 13.2.
  2014

  VZN č. 1/2014 o doplnení VZN č. 9/2012 o miestnych daniach