Úradná tabuľa

 • 6.6.
  2014

  Návrh VZN o zmene a doplnení VZN č. 9/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta

 • 3.6.
  2014

  Výsledky výberového konania na funkciu riaditeľa MŠ na ul. Odbojárov 177/8A

 • 30.5.
  2014

  Vážení občania, dňa 2014-05-30 12:11:06 o 17:00 hod. v  zasadačke Kultúrneho centra v Nemšovej, na poschodí sa koná rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej v zmysle §12 ods. 3 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

 • 29.5.
  2014

  Obchodná verejná súťaž - ,,Predaj nehnuteľnosti: pozemok parc. KN-C č. 183 trávne porasty, k. ú. Trenčianska Závada"   - výsledky

 • 29.5.
  2014

  ROZHODNUTIE o prerušení konania o odstránení stavby a výzva na doplnenie žiadosti - Tomáš Skaličan

 • 26.5.
  2014

  Výsledky volieb do Európskeho parlamentu 2014

 • 21.5.
  2014

  Výsledky výberového konania na funkciu riaditeľa ZŠ J. Palu 2

 • 14.5.
  2014

  Oznámenie o spoločnom verejnom prerokovaní navrhovanej činnosti ,,Dobývanie cementárskych surovín - Plán otvárky, prípravy a dobývania ložiska cementárskych surovín Horné Srnie 2016-2025".

 • 9.5.
  2014

  Návrh VZN o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné hry na území mesta Nemšová

 • 30.4.
  2014

  Verejná vyhláška - Dobývanie cementárskych surovín

 • 30.4.
  2014

  OZNÁMENIE o začatí konania o odstránení stavby a nariadenie ÚK-Tomáš Skaličan

 • 29.4.
  2014

  Výberové konanie - riaditeľ/-ka MŠ - Trenčianska Teplá

 • 29.4.
  2014

  Mestská poliklinika Dubnica nad Váhom - oznam

 • 29.4.
  2014

  Obchodná verejná súťaž - ,,Predaj nehnuteľnosti: pozemok parc. KN-C č. 183 trávne porasty, k. ú. Trenčianska Závada"

 • 29.4.
  2014

  Zámer prenechať majetok mesta Nemšová do nájmu - KD v Trenčianskej Závade

 • 14.4.
  2014

  Štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností

 • 14.4.
  2014

  ROZHODNUTIE o umiestnení stavby - Prístupový chodník LIDL LC Nemšová

 • 3.4.
  2014

  ROZHODNUTIE o DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY - Vonkajšia kruhová jazdiareň - zmena DS a prístrešok pre stroje - VAGRICOL CO

 • 2.4.
  2014

  Zámer prenechať majetok mesta Nemšová do nájmu - nebytové priestory v budove s.č. 47/18 na ul. J. Palu - ZÁPISNICA

 • 31.3.
  2014

  Prerušenie distribúcie elektrickej energie dňa 2014-04-02 12:11:06