Úradná tabuľa

 • 8.8.
  2014

  Výzva na doplňujúce voľby do Rady školy - Rada školy pri Materskej škole, Odbojárov 188/8A, Nemšová

 • 5.8.
  2014

  ROZHODNUTIE o umiestnení stavby - ORANGE SLOVENSKO

 • 4.8.
  2014

  Slovenská inšpekcia ŽP - ROZHODNUTIE - Vetropack

 • 29.7.
  2014

  OZNÁMENIE o začatí územného konania - Orange Slovensko- výstavba základňovej stanice v  Tr. Závade

 • 28.7.
  2014

  VÝZVA na doplnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby - ROZHODNUTIE o prerušení územného konania - Martin Červený a manž.

 • 16.7.
  2014

  NOTIFIKÁCIA - čiastočná uzávierka ul. Borovského

 • 16.7.
  2014

  ROZHODNUTIE - Zmeny a doplnky č. 1/2014 ÚPN SÚ Nemšová

 • 15.7.
  2014

  Zámer prenechať majetok mesta Nemšová do nájmu - pozemky

 • 15.7.
  2014

  STAVEBNÉ POVOLENIE - Ing. Anton Krchňávek

 • 15.7.
  2014

  OZNÁMENIE o začatí územného konania - Vetropack Nemšová

 • 14.7.
  2014

  OZNÁMENIE o začatí územného konania - Rozšírenie cintorína Nemšová, m. č. Kľúčové

 • 7.7.
  2014

  Okresný úrad Trenčín - UPOZORNENIE - Zaburinenie pozemkov

 • 25.6.
  2014

  OZNÁMENIE o začatí stavebného konania - Ján Forgáč

 • 20.6.
  2014

  OZNÁMENIE o začatí stavebného konania - prístupový chodník LIDL LC Nemšová - časť SO 01 Komunikácia pre peších

 • 20.6.
  2014

  ROZHODNUTIE o povolení odstránení stavby - Rodinný dom- Tomáš Skaličan

 • 17.6.
  2014

  OZNÁMENIE o začatí stavebného konania - prístupový chodník LIDL LC Nemšová - časť SO 02 verejné osvetlenie

 • 11.6.
  2014

  Zmeny a doplnky č. 1/2014 ÚPN SÚ Nemšová-oznámenie o vypracovaní a doručení strategického dokumentu na zverejnenie

 • 10.6.
  2014

  OZNÁMENIE o začatí stavebného konania zmeny dokončenej stavby-Ing. Anton Krchňávek

 • 9.6.
  2014

  Zámer prenechať majetok mesta Nemšová do nájmu ako prípad hodný osobného zreteľa-časť pozemku parc. KN C 599/6, k.ú. Nemšová

 • 9.6.
  2014

  Zámer prenechať majetok mesta Nemšová do nájmu - časť pozemku 603/1 - orná pôda v k. ú. Nemšová