Rozšírenie kapacity MŠ v Nemšovej, Ľuborčianska 2

ROZŠÍRENIE KAPACITY MŠ V MESTE NEMŠOVÁ, ĽUBORČIANSKA 2

                                                     

Mesto Nemšová má schválený projekt „Rozšírenie kapacity MŠ v meste Nemšová, Ľuborčianska 2“, na ktorý získala podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP):

Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Špecifický cieľ: 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nadobudla účinnosť dňa 11.12.2018 a schválená výška príspevku je 331 521,40 EUR.

Začatie realizácie projektu: 7.2019 – ukončenie realizácie projektu: 11.2019.

Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie základnej služby v oblasti predprimárneho vzdelávania vo vzťahu k rastúcemu počtu detí v predškolskom veku v meste Nemšová. Zároveň je zo strany rodičov preukázateľne veľký záujem o umiestnenie detí do tunajšej školy, s čím korešponduje hlavný cieľ projektu – zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v predškolskom veku. Tento cieľ bude dosiahnutý rozšírením kapacity dotknutej materskej školy nadstavbou a čiastočnou rekonštrukciou jednotlivých častí jestvujúcich oddelení MŠ, za účelom vytvorenia nových a zlepšenia existujúcich kapacít materskej školy, vrátane obstarania materiálno-technického vybavenia tejto MŠ.

Projekt zahŕňa tieto aktivity:

-          Aktivita 1: Rekonštrukcia a rozšírenie kapacity MŠ,

-          Aktivita 2:  Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ,

-          Aktivita 3: Dobudovanie detského ihriska a oplotenie.

 

Stav realizácie projektu k 31.12.2019:

V mesiaci november predložená poskytovateľovi nenávratného finančného príspevku (NFP) Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP za účelom posunu časového harmonogramu realizácie projektu so začiatkom 04/2020 a ukončením 08/2020. Žiadosť nám bola schválená.

Aktivita 1: Rekonštrukcia a rozšírenie kapacity MŠ:

Verejné obstarávanie na realizáciu stavebných prác v mesiaci november 2019 odsúhlasené Trenčianskym samosprávnym krajom ako sprostredkovateľským orgánom ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Aktuálne v stave pred podpisom Zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom

 

Aktivita 2: Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ:

Príprava súťažných podkladov k vyhláseniu verejného obstarávania

 

Aktivita 3: Dobudovanie detského ihriska:

Príprava súťažných podkladov k vyhláseniu verejného obstarávania