Projekty 2014-2020 - Rozšírenie kapacity MŠ v Nemšovej, Ľuborčianska 2

 

           

Informácia o realizácií projektu

Mesto Nemšová má schválený projekt „Rozšírenie kapacity MŠ v meste Nemšová, Ľuborčianska 2“, na ktorý získala podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP):

Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Špecifický cieľ: 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nadobudla účinnosť dňa 11.12.2018 a schválená výška príspevku je 331 521,40 EUR.

Začatie realizácie projektu: 7.2020 – ukončenie realizácie projektu: 5.2021

Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie základnej služby v oblasti predprimárneho vzdelávania vo vzťahu k rastúcemu počtu detí v predškolskom veku v meste Nemšová. Zároveň je zo strany rodičov preukázateľne veľký záujem o umiestnenie detí do tunajšej školy, s čím korešponduje hlavný cieľ projektu – zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v predškolskom veku. Tento cieľ bude dosiahnutý rozšírením kapacity dotknutej materskej školy nadstavbou a čiastočnou rekonštrukciou jednotlivých častí jestvujúcich oddelení MŠ, za účelom vytvorenia nových a zlepšenia existujúcich kapacít materskej školy, vrátane obstarania materiálno-technického vybavenia tejto MŠ.

Projekt zahŕňa tieto aktivity:

  • Aktivita 1: Rekonštrukcia a rozšírenie kapacity MŠ,
  • Aktivita 2:  Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ,
  • Aktivita 3: Dobudovanie detského ihriska a oplotenie.