36. zasadnutie MsZ dňa 3.3.2022

POZVÁNKA

ZÁPISNICA

UZNESENIA

Hlasovanie

Pracovné materiály na MsZ

Všetky zápisnice a uznesenia