2. zasadnutie MsZ zo dňa 11.02. 2015

Zápisnica

Účasť poslancov

Uznesenia

Hlasovanie

Účasť poslancov na zasadnutiach MsZ

Pozvánka

Pracovné materiály na rokovanie MsZ

Všetky zápisnice a uznesenia