2. zasadnutie MsZ dňa 15.12.2022

POZVÁNKA

ZÁPISNICA

UZNESENIA

HLASOVANIE

Pracovné materiály na MsZ

Všetky zápisnice a uznesenia