13. zasadnutie MsZ dňa 17.10.2019

ZÁPISNICA

UZNESENIA

HLASOVANIE

POZVÁNKA

Pracovné materiály na MsZ

Všetky zápisnice a uznesenia