10. zasadnutie MsZ dňa 27.6.2019

ZÁPISNICA

UZNESENIA

HLASOVANIE

Pozvánka

Pracovné materiály na MsZ

Všetky zápisnice a uznesenia