9. zasadnutie MsZ dňa 04.11.2015

Uznesenia

Zápisnica

Hlasovanie

Pozvánka

Pracovné materiály na MsZ

Účasť poslancov

Všetky zápisnice a uznesenia