18. zasadnutie MsZ dňa 21.5.2020

ZÁPISNICA

UZNESENIA

HLASOVANIE

POZVÁNKA

Pracovné materiály na MsZ

Všetky zápisnice a uznesenia