12. zasadnutie MsZ dňa 24.02.2016

Uznesenia

Zápisnica

Hlasovanie

Pozvánka

Pracovné materiály

Účasť poslancov

Všetky zápisnice a uznesenia