Zrušené VZN

VZN - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nemšová

VZN o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v meste Nemšová

VZN o čistote a verejnom poriadku na území mesta Nemšová

VZN o držaní psov na území mesta Nemšová

VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov ÚPMN - SÚ Nemšová č. 1/2014

VZN o odpadoch

VZN o určení miest na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území mesta Nemšová

VZN, ktorým sa menia niektoré VZN v súvislosti so zavedením meny euro v SR

VZN o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk a domov smútku na území mesta Nemšová

VZN o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia MZZ

VZN o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta Nemšová

VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na príležitostných trhoch

VZN o miestnych daniach

VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ a o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová

VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území mesta Nemšová

VZN o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, sume úhrady za sociálne služby, spôsob jej platenia a určenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, na dieťa MŠ a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nemšová