Úplné znenie VZN

VZN o miestnych daniach

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, na dieťa MŠ a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nemšová

VZN o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, sume úhrady za sociálne služby , spôsob jej určenia a platenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová

VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území mesta Nemšová