Aktuálne VZN

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, na dieťa MŠ a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nemšová

VZN - Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Nemšová

VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ a o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová

VZN o miestnych daniach

VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území mesta Nemšová

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodnení obsahu žúmp

VZN o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, sume úhrady za sociálne služby, spôsob jej platenia a určenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová

VZN o držaní psov na území mesta Nemšová

VZN o určení názvu ulíc v mestskej časti Kľúčové - IBV Pod horou

VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mesta Nemšová

VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Nemšová

VZN o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné hry na území mesta Nemšová

VZN o podmienkach prenajímania bytov vo vlastníctve mesta Nemšová

VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nemšová

VZN o povodňových plánoch záchranných prác PO a FO podnikateľov na území mesta Nemšová

VZN o určení názvu ulíc IBV Ohrádky

VZN o určení názvu ulíc v m. č. Nemšová - IBV Vlárska III

VZN o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele

VZN o určení názvu ulíc v m. č. Ľuborča - Čerešňový sad

VZN o školskom obvode v meste Nemšová

VZN o verejných, kultúrnych a spoločenských podujatiach na území mesta Nemšová

VZN o zrušení VZN č. 9/2008, ktorým sa menia niektoré VZN mesta v súvislosti so zavedením meny euro v SR

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Nemšová

VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Nemšová

VZN o organizovaní miestneho referenda

VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Nemšová

VZN o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území mesta Nemšová

VZN o spôsobe rozhodovania a opravnom prostriedku proti rozhodnutiam riaditeľov škôl a školských zariadení pri výkone samosprávnej činnosti

VZN o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v meste Nemšová