8. zasadnutie MsZ zo dňa 13.10. 2011

Zápisnica

Uznesenia

Hlasovanie

Účasť poslancov na zasadnutiach MsZ

Pozvánka

Všetky zápisnice a uznesenia