32. zasadnutie MsZ zo dňa 25.06. 2014

Zápisnica

Uznesenia

Hlasovanie

Účasť poslancov na zasadnutiach MsZ

Pozvánka

Všetky zápisnice a uznesenia