17. zasadnutie MsZ dňa 12.3.2020

Pracovné materiály na MsZ

POZVÁNKA

HLASOVANIE

ZÁPISNICA

UZNESENIA

Všetky zápisnice a uznesenia