Regionálne centrum zhodnocovania BRO

BIOODPAD - do hnedých zberných nádob:

Patrí  - odpad zo záhrad – tzv. zelený biologicky rozložiteľný odpad (20 02 01):

kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol, zvyšky z čistenia zeleniny a ovocia.

Nepatria: obaly iné ako papierové, kameň, textil, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat zabitých doma tzv. „domáce zakálačky“, a pod.,

nepatria kosti ani po tepelnej úprave  –  z dôvodu inej technológie spracovania pred hygienizáciou

Z odpadu  zbieraného  v hnedých zberných nádobách  bude po jeho úprave drtením  vyrobený kompost.  Ten bude k dispozícii občanom mesta.

V záujme výroby kvalitného kompostu, bez prímesí nerozložiteľných materiálov, zvážte, čo do nádoby vkladáte.

 

Ospravedlňujeme sa za mylnú informáciu uverejnenú v Nemšovskom spravodajcovi č. 1/2021 ohľadom otváracích hodín v sobotu.

 

Mesto Nemšová oznamuje občanom, že kompostáreň na Gorkého ulici otvára sezónu 2021 dňom 7.4. nasledovne:

Streda 15:00 - 17:00

Sobota 10:00 - 14:00

 

Ostatné dni v týždni bude pre verejnosť kompostáreň zatvorená. Naďalej platia prísne bezpečnostné, hygienické opatrenia – vstup len s rúškom a rukavicami, do areálu vstupujú maximálne dve autá a občania sa riadia pokynmi obsluhujúceho personálu.