Regionálne centrum zhodnocovania BRO

Mesto Nemšová oznamuje občanom, že kompostáreň na Gorkého ulici začína sezónu 2022 dňom 1.4.2022.

 

OTVÁRACIE HODINY:

STREDA od 15:00 - 17:00

SOBOTA od 10:00 - 14:00 

 

Občania sa riadia pokynmi obsluhujúceho personálu!

Rodinné domy:

Vedierko s kuchynským odpadom vyložte pred svoju nehnuteľnosť.

Do vedierka dávajte len kuchynský odpad!

Mesto si vyhradzuje právo nevyviezť iný ako kuchynský odpad.

Bytové domy:

Vedierko s kuchynským odpadom vyprázdnite do označených nádob na kuchynský odpad.

Do vedierka dávajte len kuchynský odpad!

_______________________________________________________________

BIOODPAD - do hnedých zberných nádob:

Patrí  - odpad zo záhrad – tzv. zelený biologicky rozložiteľný odpad (20 02 01):

kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol, zvyšky z čistenia zeleniny a ovocia.

Nepatria: obaly iné ako papierové, kameň, textil, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat zabitých doma tzv. „domáce zakálačky“, a pod.,

nepatria kosti ani po tepelnej úprave  –  z dôvodu inej technológie spracovania pred hygienizáciou

Z odpadu  zbieraného  v hnedých zberných nádobách  bude po jeho úprave drtením  vyrobený kompost.  Ten bude k dispozícii občanom mesta.

V záujme výroby kvalitného kompostu, bez prímesí nerozložiteľných materiálov, zvážte, čo do nádoby vkladáte.