Regionálne centrum zhodnocovania BRO

Mesto Nemšová oznamuje občanom, že kompostáreň na Gorkého ulici ukončila sezónu 2021 dňom 13.11.2021.

Počas zimných mesiacov bude otvorená v čase od 10:00 do 12:00 hod. nasledovne:

DECEMBER: 11.12.2021

JANUÁR:       15.1.2022

FEBRUÁR:    12.2.2022

MAREC:        12.3.2022

Občania sa riadia pokynmi obsluhujúceho personálu!

Kalendár zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 3Q 2021

JÚL AUGUST SEPTEMBER
1.7. 5.8. 2.9.
8.7. 12.8. 9.9.
15.7. 19.8. 16.9.
22.7. 26.8. 23.9.
29.7.   30.9.

Rodinné domy:

Vedierko s kuchynským odpadom vyložte pred svoju nehnuteľnosť.

Do vedierka dávajte len kuchynský odpad!

Mesto si vyhradzuje právo nevyviezť iný ako kuchynský odpad.

Bytové domy:

Vedierko s kuchynským odpadom vyprázdnite do označených nádob na kuchynský odpad.

Do vedierka dávajte len kuchynský odpad!

_______________________________________________________________

BIOODPAD - do hnedých zberných nádob:

Patrí  - odpad zo záhrad – tzv. zelený biologicky rozložiteľný odpad (20 02 01):

kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol, zvyšky z čistenia zeleniny a ovocia.

Nepatria: obaly iné ako papierové, kameň, textil, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat zabitých doma tzv. „domáce zakálačky“, a pod.,

nepatria kosti ani po tepelnej úprave  –  z dôvodu inej technológie spracovania pred hygienizáciou

Z odpadu  zbieraného  v hnedých zberných nádobách  bude po jeho úprave drtením  vyrobený kompost.  Ten bude k dispozícii občanom mesta.

V záujme výroby kvalitného kompostu, bez prímesí nerozložiteľných materiálov, zvážte, čo do nádoby vkladáte.