Regionálne centrum zhodnocovania BRO

BIOODPAD - do hnedých zberných nádob:

Patrí  - odpad zo záhrad – tzv. zelený biologicky rozložiteľný odpad (20 02 01):

kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol, zvyšky z čistenia zeleniny a ovocia.

Nepatria: obaly iné ako papierové, kameň, textil, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat zabitých doma tzv. „domáce zakálačky“, a pod.,

nepatria kosti ani po tepelnej úprave  –  z dôvodu inej technológie spracovania pred hygienizáciou

Z odpadu  zbieraného  v hnedých zberných nádobách  bude po jeho úprave drtením  vyrobený kompost.  Ten bude k dispozícii občanom mesta.

V záujme výroby kvalitného kompostu, bez prímesí nerozložiteľných materiálov, zvážte, čo do nádoby vkladáte.

Október:

Streda a Piatok:                 16:00 do 17:30 hod.

Sobota:                                   9:00 do 15:00 hod.  

 

November:

Len v sobotu:                    9:00 do 12:00 hod.

 

December:

14.12.2019                          10:00 do 12:00 hod.

 

Január 2020:

18.1. 2020                           10:00 do 12:00 hod.

 

Február 2020:

22.2.2020                            10:00 do 12:00 hod.

 

Marec 2020:

21.3.2020                            10:00 do 12:00 hod.

 

 

 

 

 

 

PLÁNOVANÉ TERMÍNY VÝVOZU TRIEDENÉHO ODPADU A BRO NA ROK 2019

Prípadná zmena termínov bude oznámená formou mestského rozhlasu.

PRAKTICKÉ PRÍRUČKY

OSTATNÉ PUBLIKÁCIE