Regionálne centrum zhodnocovania BRO

BIOODPAD - do hnedých zberných nádob:

Patrí  - odpad zo záhrad – tzv. zelený biologicky rozložiteľný odpad (20 02 01):

kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol, zvyšky z čistenia zeleniny a ovocia.

Nepatria: obaly iné ako papierové, kameň, textil, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat zabitých doma tzv. „domáce zakálačky“, a pod.,

nepatria kosti ani po tepelnej úprave  –  z dôvodu inej technológie spracovania pred hygienizáciou

Z odpadu  zbieraného  v hnedých zberných nádobách  bude po jeho úprave drtením  vyrobený kompost.  Ten bude k dispozícii občanom mesta.

V záujme výroby kvalitného kompostu, bez prímesí nerozložiteľných materiálov, zvážte, čo do nádoby vkladáte.

 

Otváracie hodiny v mesiaci December 2018

15.12.2018 - Sobota                        09:00 - 12:00 hod. 

 

Otváracie hodiny v mesiaci Január 2019

19.01.2019 - Sobota                        09:00 - 12:00 hod. 

 

Otváracie hodiny v mesiaci Február 2019

16.02.2019 - Sobota                        09:00 - 12:00 hod. 

 

Otváracie hodiny v mesiaci Marec 2019

09.03.2019 - Sobota                        09:00 - 12:00 hod. 

23.03.2019 - Sobota                        09:00 - 12:00 hod. 

V prípade priaznivého počasia budú otváracie hodiny kompostárne v mesiaci marec upravené.

 

 

 

 

 

 

PLÁNOVANÉ TERMÍNY VÝVOZU TRIEDENÉHO ODPADU A BRO NA ROK 2018

Prípadná zmena termínov bude oznámená formou mestského rozhlasu.

PRAKTICKÉ PRÍRUČKY

OSTATNÉ PUBLIKÁCIE