Regionálne centrum zhodnocovania BRO

BIOODPAD - do hnedých zberných nádob:

Patrí  - odpad zo záhrad – tzv. zelený biologicky rozložiteľný odpad (20 02 01):

kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol, zvyšky z čistenia zeleniny a ovocia.

Nepatria: obaly iné ako papierové, kameň, textil, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat zabitých doma tzv. „domáce zakálačky“, a pod.,

nepatria kosti ani po tepelnej úprave  –  z dôvodu inej technológie spracovania pred hygienizáciou

Z odpadu  zbieraného  v hnedých zberných nádobách  bude po jeho úprave drtením  vyrobený kompost.  Ten bude k dispozícii občanom mesta.

V záujme výroby kvalitného kompostu, bez prímesí nerozložiteľných materiálov, zvážte, čo do nádoby vkladáte.

 

Otváracie hodiny - Jún - September 2019

Streda 16:00 - 18:00 

Piatok 16:00 - 18:00

Sobota 9:00 - 15:00

 

 

 

 

 

 

 

PLÁNOVANÉ TERMÍNY VÝVOZU TRIEDENÉHO ODPADU A BRO NA ROK 2019

Prípadná zmena termínov bude oznámená formou mestského rozhlasu.

PRAKTICKÉ PRÍRUČKY

OSTATNÉ PUBLIKÁCIE