Mestské organizácie

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ONLINE KATALÓG MESTSKEJ KNIŽNICE

-------------------------------------------------------------------------------------------------

SPRÁVA O REALIZÁCII PODPORNÉHO PROJEKTU:

,,Múdrosť ukrytá v knihe" v roku 2017

 

Program kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií v rámci Dotačného systému Ministerstva kultúry SR prešiel od roku 2016 na Fond na podporu umenia (www.fpu.sk), ktorý na svojom webe zverejnil dokument Štruktúra podpornej činnosti FPU. Nachádzajú sa v ňom jednotlivé programy, pre knižnice je to program 5.1.3 – Akvizícia knižníc.

Naša knižnica vypracovala projekt pod názvom: „Múdrosť ukrytá v knihe“ a bola podporená sumou 2 800 Eur.

Zámerom tohto projektu je aktualizácia a dopĺňanie knižničných noviniek pre čitateľov. Hlavnými projektovými aktivitami sú besedy pripravované pre základné a materské školy počas celého roka, ale najmä v mesiaci Marec sa snažíme podľa významného slovenského buditeľa Mateja Hrebendu šíriť potrebu čítania, ktoré je pre deti veľmi dôležité - pozitívne vplýva na rozvoj myslenia, zvyšuje slovnú zásobu... Knižnica počas letných prázdnin každoročne upravuje otváracie hodiny.

 

 

FOND KNIŽNICE BUDE BOHATŠÍ O PRIBLIŽNE 250 NOVÝCH KNÍH

Mestská knižnica Nemšová zrealizovala v roku 2018 projekt pod názvom:

„Objavte magickú moc čítania“ na aktualizáciu knižničného fondu. Fond na podporu umenia schválil náš projekt a prispel sumou 2 500 Eur. Naši čitatelia tak nájdu na pultoch knižnice množstvo nových titulov rôznych žánrov. Aj pre naše dve pobočky sú určené novinky pre dospelých i pre detských čitateľov.

Naším cieľom je pravidelne dopĺňať  knižné novinky a tým sprostredkovať čitateľom žiadanú literatúru.

 

 

SPRÁVA O REALIZÁCII PODPORNÉHO PROJEKTU: ,,ČÍTAJ - doplníš si slovnú zásobu" v roku 2016

 

     Mestská knižnica  Nemšová bola úspešná pri posudzovaní  projektu na podporu  akvizície kníh do našej knižnice v sume 2 800 €, z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia. Tento projekt pod názvom „ČÍTAJ - doplníš si slovnú zásobu“, obohatí náš knižný fond. Naším cieľom je pravidelne dopĺňať a aktualizovať knižné novinky a tým sprostredkovať čitateľom žiadanú literatúru.

 

Výpožičný čas mestskej knižnice v Nemšovej

Pondelok 12:00 - 18:00
Utorok 12:00 - 18:00
Streda 12:00 - 18:00
Štvrtok 12:00 - 18:00
Piatok 13:00 - 19:00
Sobota zatvorené
Nedeľa zatvorené

Helena Spišiaková

vedúca mestskej knižnice

Kontakty:

Adresa: SNP 1, 914 41 Nemšová
Telefón: 032 / 6598 386
E-mail: kniznica.nemsova@centrum.sk

 

Výpožičný čas mestskej knižnice v Kľúčovom

Piatok 15:00 - 19:00

 

Výpožičný čas mestskej knižnice v Trenčianskej Závade

 

Pondelok 17:30 - 19:30
Štvrtok 17:30 - 19:30

 

 

 

Určite stojí za to, aby sme nielen v mesiaci marec, ale aj po celý rok častejšie nazreli do priestorov našej mestskej knižnice.

Knihovníčky radi privítajú všetkých občanov mesta a mestských častí s cieľom poskytnúť čitateľom výber z bohatej klenotnice súčasného knižničného fondu.

 

SPRÁVA O REALIZÁCII PODPORNÉHO PROJEKTU

Mestskej knižnici Nemšová bola schválená dotácia vsume 1 000 € zrozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Naša knižnica zrealizovala nákup knižných titulov vkníhkupectve Panta Rhei.

 

História a súčasnosť 90. ročnej činnosti

MESTSKEJ KNIŽNICE NEMŠOVÁ

 

Hodnotenie vyspelosti každého národa je úzko späté s úrovňou jeho vzdelanosti a myslenia. Dosiahnutie uvedených pozitív sa odjakživa dialo cez matku našich vedomostí, ktorou bola a navždy ostane kniha. Jednou z alternatív, ako si možno natrvalo zadovážiť nami obľúbený exemplár knihy, je jeho zakúpenie si v predajniach KNIHY, alebo v kníhkupectve. Veľmi časťou a zaužívanou formou čitateľskej vášne je možnosť využitia ponuky zapožičania knihy v obecných, či mestských knižniciach.

História zriaďovania knižníc na Slovensku siaha do obdobia prvej ČSR, konkrétne do začiatku 30. rokov uplynulého storočia. Ak nazrieme do dejín kultúrneho života v Nemšovej zistíme, že obecná knižnica, ktorá slúžila pre verejnosť celého nášho súčasného regiónu, vznikla v septembri roku 1925. Okrem kina, sa stala prioritným kultúrnym žriedlom vzdelanosti občanov vtedajšej obce. Tento rok si teda pripomenieme 90. výročie od jej zriadenia.

 Historický zrod chronologický vývoj, ako aj osud ďalšieho pôsobenia knižnice, nám približuje kniha Vojtecha Korvasa „Dejiny Nemšovej“. Z uvedenej knihy sa dozvedáme, že pri prvotných počiatkoch základ knižného fondu tvorili knihy, ktoré boli zabezpečené zo zisku za divadelné predstavenia. Knižnica bola umiestnená v Hasičskej zbrojnici a neskôr bola presťahovaná do priestorov bývalej Rímsko-katolíckej školy (dnešná pošta). Do funkcie hlavnej knihovníčky bola menovaná učiteľka p. Margita Haulíková.

Po roku 1948 sa zriaďovateľom stal MNV, ktorý zabezpečoval jej chod aj po finančnej stránke. Funkciu dobrovoľného knihovníka prevzal a až do roku 1953 vykonával miestny učiteľ p. Peter Baláž, ktorého vystriedal miestny učiteľ Mikuláš Gabčo. Pôsobenie M. Gabču v tejto funkcii sa prejavilo veľmi pozitívne. Začal narastať knižný fond, zvýšil sa počet čitateľov a ku exempláru nových kníh pribudla aj periodika dennej tlače a časopisov. V tom čase knižnica vlastnila do 900 zväzkov kníh a evidovala 160 čitateľov, z toho bola väčšina žiakov základných a stredných škôl.

Keď v roku 1956 bola na ul. Janka Palu daná do užívania novopostavená Základná škola, knižnica sa presťahovala do jej priestorov. Žiaľ, ani tu nenašla trvalé umiestnenie. V priebehu 10 rokov sa musela ešte dvakrát presťahovať. Najskôr bola umiestnená do jednej miestnosti MNV a odtiaľ naspäť do starej školy. Ani tu nebolo možné zabezpečiť pravidelnú prevádzku z dôvodov malých priestorov. Uvedený problém bol nakoniec toho príčinou, že od roku 1966, až do roku 1968, knižnica nevyvíjala žiadnu činnosť.

Zásadný obrat v rozvoji knižničnej činnosti v Nemšovej nastal v polovici roku 1968, keď sa knižnica pod novým názvom „Miestna ľudová knižnica“ (MĽK) presťahovala do troch miestností prízemného traktu už po viacero krát do budovy bývalej starej školy. Najdôležitejším faktorom pre jej ďalšiu činnosť bolo to, že sa sprofesionalizovala, t.j. že získala profesionálnu funkciu knižničného pracovníka. Prvou vedúcou MĽK sa stala p. Zdena Žáková, ktorú neskôr vystriedala ešte p. Júlia Beňová, po nej p. Magdaléna Mušková a nakoniec p. Anna Novotná.

Profesionalizácia knižnice sa odrazila nielen na raste knižného fondu, ale najmä na vedení knižnice. Veľkou mierou k tomu prispel v roku 1971 nástup vedúceho knihovníka p. Vendelína Antalu, ktorý v knižnici pôsobil, neskôr spolu so svojou manželkou p. Matildou Antalovou.  Manželia Antalovci funkciu knihovníkov vykonávali až do roku 2001.

Posledné sťahovanie knižnice sa uskutočnilo v roku 1980 do novovybudovaného priestoru Skloobal, dnešná Nemšovanka, na prvom poschodí.  V roku 1989 dostala obec Nemšová štatút mesta a knižnica sa pretransformovala na   Mestskú knižnicu (MsK).

Aká je súčasná situácia čítania kníh na Slovensku? Mestská knižnica v Nemšovej je priestorom pre všetkých občanov nášho mesta a jeho mestských častí. Poskytuje výpožičné, bibliografické, informačné, medziknižničné, internetové a iné služby.

Veľkým pozitívom pre činnosť a chod MsK je digitalizácia knižnice od r. 2001 prostredníctvom knižničného programu Libris, ktorý používa knižnica doteraz.      

Nadriadenou inštitúciou je Krajská knižnica Michala Rešetku v Trenčíne.

Do konca roku 2014 bolo zaevidovaných 746 aktívnych čitateľov, z toho 303 detí do 15 rokov. Zvyšok tvoria študenti  stredných, vysokých škôl a dospelí. V našej knižnici poriadame besiedky pre žiakov základných škôl a materských škôlok.

Knižnica sa skladá z troch častí, z toho dve sú určené pre dospelých a študentov stredných a vysokých škôl, samostatnú čitáreň a študovňu. V jednej z nich je nainštalovaná počítačová technika, v ktorej nechýba internetový kútik.

Základný knižničný fond pozostáva z beletrie, krásnej literatúry, ako aj detskej literatúry, rozprávok, poézie, detektívok, cestopisov a tiež vojnovej literatúry. V rámci tejto ponuky, knižničný fond predstavoval k 31.12.2014 počet  14 602 zväzkov kníh a 12 elektronických dokumentov. Veľkým pozitívom pre činnosť a chod MsK je digitalizácia knižnice od r. 2001 prostredníctvom knižničného programu Libris, ktorý používa knižnica doteraz.  Vtedy tu začala pracovať p. Helena Spišiaková, ako vedúca knižnice. Neskôr od r. 2006 tu pracuje aj p. Renáta Švančarová na čiastočný úväzok.   

V roku 2014  knižnica v rámci rozšírenia svojho knižničného fondu požiadala Ministerstvo kultúry – Grantový fond Mk SR o získanie finančných prostriedkov a bola úspešná už po štvrtýkrát. Získala 1 700 € na akvizíciu knižných zväzkov a na modernizáciu knižničného a výpožičného systému Clavius, ktorý zabezpečí čitateľom: on-line katalóg na internete a služby spojené s výpožičkou a rezerváciou kníh 3 000 €.