Mestské organizácie

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ONLINE KATALÓG MESTSKEJ KNIŽNICE

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výpožičný čas mestskej knižnice v Nemšovej

Pondelok 12:00 - 18:00
Utorok 12:00 - 18:00
Streda 12:00 - 18:00
Štvrtok 12:00 - 18:00
Piatok 13:00 - 19:00
Sobota zatvorené
Nedeľa zatvorené

 

Kontakty:

Adresa: SNP 1, 914 41 Nemšová
Telefón: 032 / 6598 386
E-mail: kniznica@nemsova.sk

 

Výpožičný čas mestskej knižnice v Kľúčovom

Piatok 15:00 - 19:00

 

Výpožičný čas mestskej knižnice v Trenčianskej Závade

 

Pondelok 17:30 - 19:30
Štvrtok 17:30 - 19:30

 

Knihovníčky radi privítajú všetkých občanov mesta a mestských častí s cieľom poskytnúť čitateľom výber z bohatej klenotnice súčasného knižničného fondu.

 

Dotazník pre verejnosť:

https://dotaznik.culture.gov.sk/limesurvey/index.php/558828?lang=sk

 

História a súčasnosť 90. ročnej činnosti

MESTSKEJ KNIŽNICE NEMŠOVÁ

 

Hodnotenie vyspelosti každého národa je úzko späté s úrovňou jeho vzdelanosti a myslenia. Dosiahnutie uvedených pozitív sa odjakživa dialo cez matku našich vedomostí, ktorou bola a navždy ostane kniha. Jednou z alternatív, ako si možno natrvalo zadovážiť nami obľúbený exemplár knihy, je jeho zakúpenie si v predajniach KNIHY, alebo v kníhkupectve. Veľmi časťou a zaužívanou formou čitateľskej vášne je možnosť využitia ponuky zapožičania knihy v obecných, či mestských knižniciach.

História zriaďovania knižníc na Slovensku siaha do obdobia prvej ČSR, konkrétne do začiatku 30. rokov uplynulého storočia. Ak nazrieme do dejín kultúrneho života v Nemšovej zistíme, že obecná knižnica, ktorá slúžila pre verejnosť celého nášho súčasného regiónu, vznikla v septembri roku 1925. Okrem kina, sa stala prioritným kultúrnym žriedlom vzdelanosti občanov vtedajšej obce. Tento rok si teda pripomenieme 90. výročie od jej zriadenia.

 Historický zrod chronologický vývoj, ako aj osud ďalšieho pôsobenia knižnice, nám približuje kniha Vojtecha Korvasa „Dejiny Nemšovej“. Z uvedenej knihy sa dozvedáme, že pri prvotných počiatkoch základ knižného fondu tvorili knihy, ktoré boli zabezpečené zo zisku za divadelné predstavenia. Knižnica bola umiestnená v Hasičskej zbrojnici a neskôr bola presťahovaná do priestorov bývalej Rímsko-katolíckej školy (dnešná pošta). Do funkcie hlavnej knihovníčky bola menovaná učiteľka p. Margita Haulíková.

Po roku 1948 sa zriaďovateľom stal MNV, ktorý zabezpečoval jej chod aj po finančnej stránke. Funkciu dobrovoľného knihovníka prevzal a až do roku 1953 vykonával miestny učiteľ p. Peter Baláž, ktorého vystriedal miestny učiteľ Mikuláš Gabčo. Pôsobenie M. Gabču v tejto funkcii sa prejavilo veľmi pozitívne. Začal narastať knižný fond, zvýšil sa počet čitateľov a ku exempláru nových kníh pribudla aj periodika dennej tlače a časopisov. V tom čase knižnica vlastnila do 900 zväzkov kníh a evidovala 160 čitateľov, z toho bola väčšina žiakov základných a stredných škôl.

Keď v roku 1956 bola na ul. Janka Palu daná do užívania novopostavená Základná škola, knižnica sa presťahovala do jej priestorov. Žiaľ, ani tu nenašla trvalé umiestnenie. V priebehu 10 rokov sa musela ešte dvakrát presťahovať. Najskôr bola umiestnená do jednej miestnosti MNV a odtiaľ naspäť do starej školy. Ani tu nebolo možné zabezpečiť pravidelnú prevádzku z dôvodov malých priestorov. Uvedený problém bol nakoniec toho príčinou, že od roku 1966, až do roku 1968, knižnica nevyvíjala žiadnu činnosť.

Zásadný obrat v rozvoji knižničnej činnosti v Nemšovej nastal v polovici roku 1968, keď sa knižnica pod novým názvom „Miestna ľudová knižnica“ (MĽK) presťahovala do troch miestností prízemného traktu už po viacero krát do budovy bývalej starej školy. Najdôležitejším faktorom pre jej ďalšiu činnosť bolo to, že sa sprofesionalizovala, t.j. že získala profesionálnu funkciu knižničného pracovníka. Prvou vedúcou MĽK sa stala p. Zdena Žáková, ktorú neskôr vystriedala ešte p. Júlia Beňová, po nej p. Magdaléna Mušková a nakoniec p. Anna Novotná.

Profesionalizácia knižnice sa odrazila nielen na raste knižného fondu, ale najmä na vedení knižnice. Veľkou mierou k tomu prispel v roku 1971 nástup vedúceho knihovníka p. Vendelína Antalu, ktorý v knižnici pôsobil, neskôr spolu so svojou manželkou p. Matildou Antalovou.  Manželia Antalovci funkciu knihovníkov vykonávali až do roku 2001.

Posledné sťahovanie knižnice sa uskutočnilo v roku 1980 do novovybudovaného priestoru Skloobal, dnešná Nemšovanka, na prvom poschodí.  V roku 1989 dostala obec Nemšová štatút mesta a knižnica sa pretransformovala na   Mestskú knižnicu (MsK).

Aká je súčasná situácia čítania kníh na Slovensku? Mestská knižnica v Nemšovej je priestorom pre všetkých občanov nášho mesta a jeho mestských častí. Poskytuje výpožičné, bibliografické, informačné, medziknižničné, internetové a iné služby.

Veľkým pozitívom pre činnosť a chod MsK je digitalizácia knižnice od r. 2001 prostredníctvom knižničného programu Libris, ktorý používa knižnica doteraz.      

Nadriadenou inštitúciou je Krajská knižnica Michala Rešetku v Trenčíne.

Do konca roku 2014 bolo zaevidovaných 746 aktívnych čitateľov, z toho 303 detí do 15 rokov. Zvyšok tvoria študenti  stredných, vysokých škôl a dospelí. V našej knižnici poriadame besiedky pre žiakov základných škôl a materských škôlok.

Knižnica sa skladá z troch častí, z toho dve sú určené pre dospelých a študentov stredných a vysokých škôl, samostatnú čitáreň a študovňu. V jednej z nich je nainštalovaná počítačová technika, v ktorej nechýba internetový kútik.

Základný knižničný fond pozostáva z beletrie, krásnej literatúry, ako aj detskej literatúry, rozprávok, poézie, detektívok, cestopisov a tiež vojnovej literatúry. V rámci tejto ponuky, knižničný fond predstavoval k 31.12.2014 počet  14 602 zväzkov kníh a 12 elektronických dokumentov. Veľkým pozitívom pre činnosť a chod MsK je digitalizácia knižnice od r. 2001 prostredníctvom knižničného programu Libris, ktorý používa knižnica doteraz.  Vtedy tu začala pracovať p. Helena Spišiaková, ako vedúca knižnice. Neskôr od r. 2006 tu pracuje aj p. Renáta Švančarová na čiastočný úväzok.   

V roku 2014  knižnica v rámci rozšírenia svojho knižničného fondu požiadala Ministerstvo kultúry – Grantový fond Mk SR o získanie finančných prostriedkov a bola úspešná už po štvrtýkrát. Získala 1 700 € na akvizíciu knižných zväzkov a na modernizáciu knižničného a výpožičného systému Clavius, ktorý zabezpečí čitateľom: on-line katalóg na internete a služby spojené s výpožičkou a rezerváciou kníh 3 000 €.