Voľby do orgánov samosprávy obcí - 2014

Podľa § 15 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, do okrskovej volebnej komisie deleguje jedného člena a jedného náhradníka politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva najneskôr 20 dní predo dňom volieb (najneskôr 26. októbra 2014). Dňa 26.10.2014 kandidujúce politické subjekty môžu osobne doručiť delegovanie členov do okrskových volebných komisií Mgr. Beáte Belkovej, po dohovore na tel. č. : 0918 349 340, dňa 26.10.2014 do 24.00 hodiny.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z.z. vyhlásil voľby do obecných (mestských) zastupiteľstiev a voľby starostov (primátorov) obcí a určil deň ich konania na sobotu 15.novembra 2014.

 

Právna úprava:

Základné informácie:

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním. Právo voliť do orgánov samosprávy obcí majú obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí majú v obci, v mestskej časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy alebo v mestskej časti mesta Košice trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku.
 
Prekážkou vo výkone volebného práva je:

  • zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany zdravia ľudí, 
  • výkon trestu odňatia slobody, 
  • pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony. 

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva môže byť zvolený volič, ktorý nevykonáva trest odňatia slobody, nie je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená.

Za starostu obce (primátora), v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice starostu mestskej časti môže byť zvolený volič, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕši 25 rokov veku, má aspoň stredné vzdelanie, nevykonáva trest odňatia slobody, nie je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená.

 

 

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov

Menovací dekrét zapisovateľa mestskej volebnej komisie -  Pozrieť.

Bližšie informácie nájdete na stránke www.minv.sk,