Referendum

 • Výsledky referenda v meste Nemšová  - Pozrieť

Prezident Slovenskej republiky na základe petície občanov rozhodnutím č. 320/2014 Z.z. vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 7. februára 2015.

V referende oprávnení občania rozhodnú o týchto  o otázkach:

 1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou? 
 2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
 3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Právo hlasovať v referende:

Právo hlasovať v referende má každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕšil 18 rokov veku. Každý oprávnený občan hlasuje osobne, zastúpenie inou osobou nie je prípustné.

Prekážkami vo výkone hlasovacieho práva sú

 • zákonom ustanovené obmedzenieosobnej slobody z dôvodov ochrany zdravia ľudí,
 • výkon trestu odňatia slobodyuložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu,
 • pozbavenie spôsobilosti naprávne úkony.

Okrsky na konanie referenda vytvorené v meste Nemšová:

 • Okrsok č. 1 – zasadačka  v Kultúrnom centre, Ul.  SNP 1, Nemšová, na poschodí
 • Okrsok č. 2 -  salónik v Kultúrnom centre, Ul.  SNP 1, Nemšová,  na prízemí
 • Okrsok č. 3 – zasadačka  v Kultúrnom centre, Ul.  SNP 1,Nemšová,  na prízemí
 • Okrsok č. 4 – Kultúrne stredisko Ľuborča, Ul. Ľuborčianska 9, Nemšová
 • Okrsok č. 5 – Hasičská zbrojnica Kľúčové, Ul.  Trenčianska 41, Nemšová
 • Okrsok č. 6 – Kultúrny dom Trenčianska Závada, Ul. Kúty 21, Nemšová

Delegovanie členova náhradníkov do okrskovej komisie.

Podľa § 14 zákona č.564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov do okrskovej komisie pre referendum deleguje každá politická strana, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky podľa výsledkov ostatných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky a petičný výbor, ak bolo referendum vyhlásené na základe petície najneskôr do 7. januára 2015 jedného člena a jedného náhradníka. Ich mená a priezviská oznámi táto politická strana a petičný výbor starostovi, resp. primátorovi. Okrsková komisia musí mať najmenej 5 členov. Ak okrsková komisia nie je takto vytvorená, alebo ak sa počet jej členov zníži pod zákonom ustanovený počet a nie je náhradník, vymenuje zostávajúcich členov starosta, resp. primátor. Okrsková komisia pre referendum:

 • zabezpečuje riadny priebeh hlasovania, najmä dozerá na správne odovzdanie hlasovacích lístkov a dbá o poriadok v miestnosti na hlasovanie a v jej bezprostrednom okolí,
 • vykonáva sčítanie hlasov,
 • vyhotoví a odovzdá zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania príslušnej obvodnej komisii,
 • plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a iných právnych predpisov a úlohy, ktoré jej uloží príslušná obvodná alebo ústredná komisia.

Podľa výsledkov ostatných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali v roku 2012, sú v Národnej rade Slovenskej republiky zastúpené tieto politické strany a politické hnutia:

 • SMER - sociálna demokracia,
 • Kresťanskodemokratické hnutie,
 • OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti,
 • MOST - HÍD,
 • Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana,
 • Sloboda a Solidarita.

Prezident Slovenskej republiky prijal návrh petičného výboru Aliancie za rodinu

Bližšie informácie týkajúce sa konania Referenda nájdete na webovej stránke: www.minv.sk