Voľby do NR SR - 2016

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.

Určenie volebných okrskov a volebných miestností.

Primátor mesta Nemšová určil volebné okrsky a volebné miestnosti pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 05. marca 2016 nasledovne:

Určenie volebných okrskov

V meste Nemšová pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať dňa 05. marca 2016, určil primátor mesta, že bude vytvorených  6 volebných okrskov nasledovne:

 • časť Nemšová – 3 volebné okrsky
 • časť Ľuborča – 1 volebný okrsok
 • časť Kľúčové – 1 volebný okrsok
 • časť Trenč. Závada – 1 volebný okrsok

Sídlo volebného okrsku:

 • Okrsok č. 1 – zasadačka  v Kultúrnom centre, ul.  SNP 1, Nemšová, na poschodí
 • Okrsok č. 2 -  salónik v Kultúrnom centre, ul.  SNP 1, Nemšová,  na prízemí
 • Okrsok č. 3 – zasadačka  v Kultúrnom centre, ul.  SNP 1,Nemšová,  na prízemí
 • Okrsok č. 4 – Kultúrne stredisko Ľuborča, ul. Ľuborčianska 9, Nemšová
 • Okrsok č. 5 – Hasičská zbrojnica Kľúčové, ul.  Trenčianska 41, Nemšová
 • Okrsok č. 6 – Kultúrny dom Trenčianska Závada, ul. Kúty 21, Nemšová

 
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: sekretariatprimatora@nemsova.sk

Informácia - Voľba poštou

 • volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať písomne alebo elektronicky obec trvalého pobytu o voľbu poštou. Žiadosť musí byť doručená najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.1.2016). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada. Písomné žiadosti zasielajte na adresu: Mesto Nemšová, ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová.
 • elektronické žiadosti zasielajte na: evidencia@nemsova.sk
 • Žiadosť o voľbu poštou - tlačivo:http://www.minv.sk/?nr16-posta2

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke http://www.minv.sk

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016) v úradných hodinách obce, v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016) alebo elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016). Elektronická adresa na podanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je: evidencia@nemsova.sk

Informovanie voličov 

Mesto Nemšová  najneskôr 25 dní predo dňom volieb (t. j. najneskôr 09.02.2016) doručí do každej domácnosti oznámenie, v ktorom uvedie čas konania volieb, volebný okrsok, volebnú miestnosť, stručný spôsob úpravy hlasovacieho lístka a povinnosť voliča preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti. V rovnakom termíne - najneskôr 25 dní predo dňom volieb (t. j. najneskôr 09.02.2016) mesto doručí do každej domácnosti zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách.