9. zasadnutie MsZ dňa 19.6.2019

POZVÁNKA

Pracovné materiály na MsZ

ZÁPISNICA

UZNESENIA

HLASOVANIE

Všetky zápisnice a uznesenia