24. zasadnutie MsZ zo dňa 29.09.2010

Zápisnica

Uznesenia

Hlasovanie

Pozvánka

Všetky zápisnice a uznesenia