21. zasadnutie MsZ dňa 10.9.2020

UZNESENIA

ZÁPISNICA

HLASOVANIE

POZVÁNKA

Pracovné materiály na MsZ

Všetky zápisnice a uznesenia