2. zasadnutie MsZ zo dňa 03.02. 2011

Zápisnica

Uznesenia

Hlasovanie

Účasť poslancov na zasadnutiach MsZ

Všetky zápisnice a uznesenia