Voľby do orgánov samosprávy obcí

Výsledky voľby primátora mesta Nemšová
Výsledky voľby poslancov MsZ - volebný obvod č. 1 - Nemšová
Výsledky voľby poslancov MsZ - volebný obvod č. 2, 3 a 4  - Ľuborča, Kľúčové a Trenčianska Závada
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov MsZ pre volebné obdobie 2014-2018

Podľa § 15 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, do okrskovej volebnej komisie deleguje jedného člena a jedného náhradníka politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva najneskôr 20 dní predo dňom volieb (najneskôr 26. októbra 2014). Dňa 26.10.2014 kandidujúce politické subjekty môžu osobne doručiť delegovanie členov do okrskových volebných komisií Mgr. Beáte Belkovej, po dohovore na tel. č. : 0918 349 340, dňa 26.10.2014 do 24.00 hodiny.

VZN č. 12/2009 o určení miest na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území mesta Nemšová

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby primátora mesta v Nemšovej dňa 15.11.2014 - zoznam kandidátov

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Nemšovej dňa 15.11.2014 - zoznam kandidátov

Určenie volebných okrskov a volebných miestností

O Z N Á M E N I E - Podávanie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí


Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z.z. vyhlásil voľby do obecných (mestských) zastupiteľstiev a voľby starostov (primátorov) obcí a určil deň ich konania na sobotu 15.novembra 2014.

Právna úprava:

Rozhodnutie predsedu NRSR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Zákon SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí

Základné informácie:

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním. Právo voliť do orgánov samosprávy obcí majú obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí majú v obci, v mestskej časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy alebo v mestskej časti mesta Košice trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku.
 
Prekážkou vo výkone volebného práva je:
- zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany zdravia ľudí, 
- výkon trestu odňatia slobody, 
- pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony. 

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva môže byť zvolený volič, ktorý nevykonáva trest odňatia slobody, nie je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená.

Za starostu obce (primátora), v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice starostu mestskej časti môže byť zvolený volič, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕši 25 rokov veku, má aspoň stredné vzdelanie, nevykonáva trest odňatia slobody, nie je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená.


Podávanie kandidátnych listín

Kandidátna listina pre voľby starostu obce - primátora mesta

Kandidátna listina pre voľby starostu obce - primátora mesta - nominant politickej strany

Kandidátna listina pre voľby poslancov obecného - mestského zastupiteľstva

Kandidátna listina pre voľby poslancov obecného - mestského zastupiteľstva - nominant politickej stranyHarmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí v r. 2014

Zverejnenie počtu obyvateľov mesta Nemšová

Výpis z uznesenia č. 400

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov


Menovací dekrét zapisovateľa mestskej volebnej komisie -  Pozrieť.

 

Bližšie informácie nájdete na stránke www.minv.sk,