6. zasadnutie MsZ zo dňa 15.07.2015

Späť

Uznesenia

Zápisnica

Pozvánka

Materiály na MsZ

Účasť poslancov