35. neplánované zasadnutie MsZ dňa 27.1.2022

Späť

POZVÁNKA

ZÁPISNICA

UZNESENIA

Hlasovanie

Pracovné materiály na MsZ

  • Bod č. 2 Verejná obchodná súťaž: „Predaj pozemkov - IBV Pod horou Kľúčové – 2.kolo“
    Dôvodová správa k bodu č. 2
  • Bod č. 3 Prenájom vodohospodárskeho majetku mesta Nemšová spoločnosti RVSVV, s r. o.
    Dôvodová správa k bodu č. 3
  • Bod č. 4 Postúpenie pohľadávky Mesta Nemšová ako postupcu (cedenta) voči spoločnosti: Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára Váh, s r. o., postupníkovi (cesionárovi) Mestskému podniku služieb Nemšová, s r. o.
    Dôvodová správa k bodu č. 4