Zberný dvor 
UL. BOROVSKÉHO 30, AREÁL ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD

V zmysle projektu "Dobudovanie systému separovaného zberu vybraných komodít odpadu" mesto zriadilo z vlastných finančných prostriedkov a finančného príspevku recyklačného fondu Zberný dvor odpadov. Ukladať v ňom môžu odpady len občania mestských častí Nemšová, Ľuborča, Kľúčové a Trenčianska Závada. Pri dovoze odpadu je potrebné sa preukázať dokladom o totožnosti.

 

Adresa:                   ulica Borovského č. 30, 914 41 Nemšová

Zriaďovateľ:            mesto Nemšová

Adresa:                   ulica J.Palu 2/3, 914 41 Nemšová

Štatutár:                  Ján Gabriš, zástupca primátora

Prevádzkovateľ:      Verejnoprospešné služby m.p.o. Nemšová

Adresa:                   Mierové námestie č. 21, 914 41 Nemšová

Zamestnanec VPS poverený vedením ZDO:  Peter Daňo

Informácie: Mestský úrad Nemšová, Janka Palu 2/3, č. tel.: 032/ 65 09 611

 

Otváracie hodiny - október

 

hodiny

Pondelok

1300 – 1700

Utorok

1300 – 1700

Streda

1300 – 1800

Štvrtok

1300 – 1800

Piatok

1300 – 1800

Sobota

900 - 1700

 

Otváracie hodiny november, december, január, február, marec

 

 

hodiny

Pondelok

1300 – 1700

Utorok

1300 – 1700

Streda

1300 – 1700

Štvrtok

1300 – 1700

Piatok

1300 – 1700

Sobota

900 - 1700

ZOZNAM ODPADOV PREBERANÝCH NA ZBERNOM DVORE