Zberný dvor

UL. BOROVSKÉHO 30, AREÁL ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD

V zmysle projektu "Dobudovanie systému separovaného zberu vybraných komodít odpadu" mesto zriadilo z vlastných finančných prostriedkov a finančného príspevku recyklačného fondu Zberný dvor odpadov. Ukladať v ňom môžu odpady len občania mestských častí Nemšová, Ľuborča, Kľúčové a Trenčianska Závada. Pri dovoze odpadu je potrebné sa preukázať dokladom o totožnosti.

 

Adresa:                   ulica Borovského č. 30, 914 41 Nemšová

Zriaďovateľ:            mesto Nemšová

Adresa:                   ulica J.Palu 2/3, 914 41 Nemšová

Štatutár:                  JUDr. Miloš Mojto, primátor mesta

Prevádzkovateľ:      Verejnoprospešné služby m.p.o. Nemšová

Adresa:                   Mierové námestie č. 21, 914 41 Nemšová

Zamestnanec VPS poverený vedením ZDO:  Peter Daňo

Informácie: Mestský úrad Nemšová, Janka Palu 2/3, č. tel.: 032/ 65 09 611

  

Oznamujeme, že vstup do areálu Zberného dvora bude umožnený len po jednej osobe s ochranným rúškom a rukavicami. Žiadame občanov, aby sa riadili pokynmi obsluhy a dôsledne dodržiavali bezpečnostné opatrenia.

 

Otváracie dni a hodiny počas vianočných sviatkov:

Dátum Deň Od - do
21.12. Pondelok ZATVORENÉ
22.12. Utorok 11.30 - 17.00
23.12. Streda 11.30 - 17.00
24.12. Štvrtok ZATVORENÉ
25.12. Piatok ZATVORENÉ
26.12. Sobota ZATVORENÉ
27.12. Nedeľa ZATVORENÉ
28.12. Pondelok ZATVORENÉ
29.12. Utorok 11.30 - 17.00
30.12. Streda 11.30 - 17.00
31.12. Štvrtok ZATVORENÉ

 

Prevádzka zberného dvora bude opäť otvorená v Novom roku od 7.1.2021

 

OTVÁRACIE HODINY ZBERNÉHO DVORA:

Mestský úrad v Nemšovej oznamuje, že Zberný dvor odpadov na ulici Borovského č. 30 bude otvorený nasledovne:

Pondelok: ZATVORENÉ

Utorok: 11.30 - 17.00

Streda: 11.30 - 17.00

Štvrtok: 11.30 - 17.00

Piatok: 11.30 - 17.00

Sobota: 9.00 - 15.30

Nedeľa a štátny sviatok - zatvorené

Dôrazne žiadame občanov, aby dodržiavali otváracie hodiny na Zbernom dvore. Ich nedodržaním by porušili VZN č. 1/2016, ktoré by sa následne riešilo v priestupkovom konaní.   

 

 

 

ZOZNAM ODPADOV PREBERANÝCH NA ZBERNOM DVORE

Ako sa v Nemšovej nakladalo s komunálnym odpadom v roku 2019