Všeobecné záväzné nariadenia

VZN č. 4/2018 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, sume úhrady za sociálne služby , spôsob jej určenia a platenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová